یک‌شنبه 20 خرداد 1403 - 09 Jun 2024
کد خبر: 19704
تاریخ انتشار: 1401/06/26 23:21

ضرورت تنظیم پیوست فرهنگی و اجتماعی

محمود کبیری‌یگانه- معاون ارتباطات شورای اسلامی شهر تهران

شورای اسلامی شهر تهران در دوره ششم با رویکردی اجتماعی و فرهنگی، در کنار سایر وظایف و مسئولیتهای مهم مدیریت شهری، کار خود را آغاز کرده است. بیگمان در کنار بسیاری از مشکلات و چالشهای شهر تهران اعم از ترافیک، آلودگی هوا، ضوابط شهرسازی و مسائل زیستمحیطی، موضوعات و مسائل فرهنگی و اجتماعی بهعنوان مطالبهای مهم از سوی شهروندانی که اعضای شورای ششم را انتخاب کردهاند، مطرح است. سالهاست ضرورت پیوست امور فرهنگی و اجتماعی در مدیریت شهری از سوی کارشناسان اثباتشده و حتی بسیاری تاکید دارند پروژههای عمرانی، فنی، شهرسازی و حملونقل نیز منطبق با ضرورتها و رویکردهای اجتماعی و فرهنگی در اداره امور شهر تدوین شوند. چنین نگرشی در کنار مطالبه شهروندان تهرانی از شورای ششم بهدلیل جنس اعتقادات مذهبی و فرهنگی شهروندان و رایدهندگان، شورای ششم را به ورود جدی به مقولات فرهنگی و اجتماعی مصمم کرده است. البته این امر لزوما به معنای افزایش سهم بودجه و اعتبارات فرهنگی نیست، بلکه در تغییر رویکرد و نگاه شورای ششم به موضوعات و مسائل فرهنگی شهر تهران میتواند نمود داشته باشد.

گستردگی مسائل و چالشهای اجتماعی و فرهنگی از قبیل آسیبهای اجتماعی، فقر، اعتیاد، تکدیگری، کودکان کار، بزهکاری، خشونت خانگی، روابط ناسالم، مسائل هویتی و... را نمیتوان بدون توجه به نقش و جایگاه شورا و مدیریت شهری در کلانشهری مانند تهران حلوفصل کرد. ورود شورا و شهرداری به موضوعات اجتماعی و فرهنگی که گاها از سوی عدهای نقد میشود، نه رویکردی تبلیغاتی و نمایشی، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای برونرفت از وضعیت پیچیده فعلی است. در کنار این چالشها و مسائل، البته تهران دارای ظرفیتهای گستردهای است که انگیزه و امید را پیشروی دلسوزان و مدیران متعهد زنده نگه میدارد. اسناد بالادستی اعم از بیانیه گام دوم انقلاب، سند چشمانداز، برنامههای توسعه، چهرههای شاخص فرهنگی و اجتماعی در تهران و سطح کشور، مسئولان و مدیران مجرب و متخصص اجتماعی و فرهنگی در بدنه شورا و مدیریت شهری، زیرساختهای مناسب فرهنگی و اجتماعی در سطح شهر تهران اعم از فرهنگسراها، سراهای محله، گرمخانهها، کتابخانهها، باغ کتاب، مجموعههای فرهنگی و هنری و سایر زیرساختهای موجود، همه از عواملی هستند که شورای ششم را به ساماندهی مسائل اجتماعی و فرهنگی در شهر تهران امیدوار کرده است.

خوب است نگاهی هم به بافت فرسوده بیندازیم که خطر آن را در کنار شهرمان احساس میکنیم.

رویکرد شورای شهر تهران در بافت فرسوده این است که مدیریت شهری در این دوره، تمام توان خود را بهکار خواهد گرفت تا موضوع بافت فرسوده را حل کند. این موضوع نیاز به همکاری دولت با مدیریتی شهری تهران دارد، زیرا بافت فرسوده یک مشکل اساسی است. همچنین باید از اشتباهات گذشته درس گرفت تا با ارائه طرحهای نو و ظرفیتهای موجود، مشکل بافت فرسوده شهر تهران را حل کنیم.

در برخی از نقاط شهر تهران، محلات قدیمی شهر درگیر بافت فرسوده هستند که باید به این موضوع توجه داشته باشیم که موضوع نوسازی به بافت تاریخی شهر تهران آسیبی وارد نکند. عمده بافت فرسوده تهران در منطقه ۱۲ است که البته این منطقه قلب تهران بهشمار میآید که بازار و دیگر بناهای تاریخی را در خود جای داده که باید مراقب هویت منطقه نیز باشیم.

شورای اسلامی شهر تهران در دوره ششم، خود را متعهد به تحقق بسیاری از اهداف خرد و کلان در حوزه اجتماعی و فرهنگی میداند، ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی، خانوادهمحوری، مسجدمحوری، توانمندسازی شهروندان، توسعه ورزش همگانی، تقویت بنیانهای هویتی و اعتقادی، ارتقای سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندان، نشاط اجتماعی، تحکیم اخلاق شهروندی، تعمیق حقوق شهروندی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، توجه به جایگاه واقعی زن در اسلام، توسعه شاخصهای دسترسی به خدمات گوناگون اجتماعی، فرهنگی و سلامت برای عموم شهروندان همگی از مهمترین دغدغه اعضای شورای شهر در دوره ششم بوده که در صحن شورا، یادداشتها، گفتوگوها و مواضع اعضا مطرح شده و امید است تا پایان دوره اتفاقات خوشایندی در این زمینهها رقم بخورد. 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3998nw