شنبه 12 فروردین 1402 - 01 Apr 2023
کد خبر: 37476

شهرک‌های صنعتی در فاز توسعه

picture

هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی گفت: ایجاد نخستین شهرک صنعتی تخصصی شیشه کشور در استان هرمزگان و ایجاد و توسعه پنج ناحیه صنعتی در استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی و یزد در دستور کار قرار گرفت و براین اساس، هزار و ۱۳ هکتار به مساحت اراضی شهرکها و نواحی صنعتی افزوده میشود.

به گزارش بازارکار از صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، در آخرین نشست هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، ایجاد نخستین شهرک صنعتی تخصصی شیشه در استان هرمزگان و ایجاد و توسعه ۵ ناحیه صنعتی در استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی و یزد به تصویب مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استانها رسید.

بر این اساس، شهرک صنعتی تخصصی شیشه در شهرستان خمیر استان هرمزگان به وسعت ۸۳۰ هکتار و ناحیه صنعتی تفتان در شهرستان تفتان استان سیستان و بلوچستان به وسعت ۴۹.۸ هکتار ایجاد میشود.ایجاد ناحیه صنعتی قصرقند در شهرستان قصرقند استان سیستان و بلوچستان به وسعت ۲۹.۹۹ هکتار و ایجاد ناحیه صنعتی خواجه در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی به وسعت ۳۵.۱۴ هکتار نیز از دیگر مصوبات هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بوده است..همچنین توسعه ناحیه صنعتی مروست در شهرستان مروست استان یزد به وسعت ۴۹.۵۸ هکتار و توسعه ناحیه صنعتی پشتکوه در شهرستان تفت استان یزد به وسعت ۱۹ هکتار از جمله شهرکها و نواحی صنعتی هستند که در جهت پاسخ به نیازها و تقاضاهای موجود با تصویب هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال جاری به میزان مساحتهای یادشده توسعه داده میشوند.

بهدنبال اشتغال پایدار

با ایجاد و توسعه این شهرکها و نواحی صنعتی جدید، هزار و ۱۳ هکتار به مساحت اراضی در اختیار شهرکها و نواحی صنعتی کشور افزوده میشود تا شرکتهای استانی تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بتوانند نسبت به جذب سرمایهگذاران و بهتبع آن ایجاد شغل پایدار در سطح کشور اقدام کنند.از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمن ماه ایجاد یا توسعه ۲۷ شهرک و ناحیه صنعتی در ۱۵ استان کشور به وسعت بیش از ۵۵۰۰ هکتار به تصویب هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بهعنوان مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استانها رسیده که برای طی فرآیند تصویب نهایی به مراجع قانونی ذیربط ارسال شد.

در سال ۱۴۰۰ نیز ایجاد یا توسعه ۴۸ شهرک و ناحیه صنعتی در ۲۳ استان کشور به وسعت بیش از ۷۰۰۰ هکتار به تصویب هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بهعنوان مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استانها رسیده که برای طی فرآیند تصویب نهایی به مراجع قانونی ذیربط ارسال شد.در راستای تحقق شاخص مصوب افزایش سطح اراضی صنعتی در اختیار؛ با مجموعه اقدامات انجام شده در شرکتهای استانی و ستاد سازمان، در طول سال ۱۴۰۰ با رشد بیش از ۲۸۸ درصد نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۹ این شاخص، بیش از ۷۰۰۰ هکتار به مجموع سطح اراضی صنعتی در اختیار در شهرکها و نواحی صنعتی کشور افزودهشده که متعاقبا برای واگذاری این اراضی به متقاضیان سرمایهگذاری و کارآفرینی، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و برنامههای مصوب نسبت به آمادهسازی و واگذاری این اراضی اقدام خواهد شد.با تهیه و ارسال گزارش ضرورت ایجاد و مکانیابی شهرک یا ناحیه صنعتی به لحاظ فنی و اقتصادی توسط شرکت شهرکهای صنعتی هر استان و پس از بررسی و بازدید میدانی کارشناسان معاونت فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، گزارش اظهارنظر کارشناسی به هیأت مدیره ارائه میشود و در صورت تأیید مورد تصویب قرار میگیرد.مطابق ضوابط و مقررات قانونی و مفاد بند ۸ قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران، مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیات دولت برای افزایش تعداد شهرکهای صنعتی اقدام لازم را انجام دهد. همچنین مجمع عمومی شرکتهای تابعه (هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) میتواند با توجه به نیاز و ضرورت نسبت به توسعه شهرکها و نواحی صنعتی مصوب اقدام کند.

همچنین به استناد مفاد قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مصوبه هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بهعنوان مجمع عمومی شرکتهای استانی تابعه، شرط لازم برای تصویب نواحی صنعتی جدید با وسعت زیر ۵۰ هکتار است و درعینحال تصویب نهایی آن مشروط به تایید و اخذ مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان است.

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای استانی تابع آن، اکنون با دارا بودن ۵۱۰ شهرک و ۳۴۱ ناحیه صنعتی و ۵ منطقه ویژه اقتصادی درحال بهرهبرداری، ۸۶ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسبوکار، ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرمافزاری، ۱۰۰ هزار و ۵۸ قرارداد منعقدشده و بهرهبرداری از ۴۹ هزار و ۸۸۲ واحد صنعتی و ۳هزار و ۲۷۰ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۹۸ هزار و ۵۹۵ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/39ka9xadsadsadsadsadsads