سه‌شنبه 14 آذر 1402 - 05 Dec 2023
تاریخ انتشار: 1401/08/04 03:09
صنایع چگونه از کووید ۱۹ جان سالم به در بردند
کد خبر: 20202

صفر و یک‌های پولساز

با گسترش کرونا بسیاری از مشاغل به‌ویژه مشاغل خدماتی به سمت اینترنتی شدن رفتند که تا حدودی هم موفق بودند؛ در واقع فضای مجازی باعث شد مشاغلی که در دوران کرونا به‌شدت آسیب دیده بودند، رونق بگیرند و از رکود خارج شوند.

با گسترش کرونا بسیاری از مشاغل بهویژه مشاغل خدماتی به سمت اینترنتی شدن رفتند که تا حدودی هم موفق بودند؛ در واقع فضای مجازی باعث شد مشاغلی که در دوران کرونا بهشدت آسیب دیده بودند، رونق بگیرند و از رکود خارج شوند. در این میان، کسبوکارهای مبتنی بر فناوریهای نوآورانه، سهم قابلتوجهی از ارزش خلقشده را به روایت آمار کسب کردهاند.

سهم بالای فناوری در پولسازی

کارشناسان علوم اقتصاد اثبات کردهاند که امروزه صرف مالکیت بر اموال زیرزمینی مانند چاه نفت، گاز، معدن و داراییهایی از این قبیل، دیگر دلیلی بر حضور یک کشور در فهرست ثروتمندان دنیا نیست. این روند درباره افراد حقیقی و حقوقی ثروتمندان جهان نیز صادق است. با نگاهی به فهرست ۱۰ نفر اول ثروتمندان دنیا میتوان گفت، بیشتر این افراد در حوزه تکنولوژی مشغول به فعالیت بوده و در این حوزه سرمایهگذاری کردهاند؛ بنابراین در دنیای امروز دیگر مالکیت چاه نفت، دلیلی بر ثروتمند بودن افراد نیست. در شرایط فعلی جهان، نقش و جایگاه فناوری که اکثرا متمرکز بر صنعت فناوریاطلاعات است، سهم قابلتوجهی در ثروت ثروتمندان جهان دارد. گفتنی است که تاثیر تکنولوژی و حرکت پول هوشمند به سمت بازارهای بکر، فرصتهای فراوانی را برای سرمایهگذاران ایجاد کرده است. به این ترتیب میتوان گفت سرمایهگذاری روی استارتآپها و دانشبنیانها، بستر و ظرفیتی جدید در حوزه صنایع است که باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

فناوریهایی که اقتصاد جهان را نجات دادند

خدمات مالی در صدر ۱۰ صنعت پولساز جهان بعد از همهگیری کرونا قرار گرفت. در این دوران، صنعت مالی از دیگر صنایع حمایت کرد تا از نظر مالی، جان سالم به در ببرند. پیامدهای همهگیری کووید ۱۹ باعث افزایش ناگهانی دیجیتالی شدن و مشارکت دیجیتالی در خدمات مالی در سال ۲۰۲۰ شد. چنانچه در طول موج شیوع ویروس، استفاده از کیف پول دیجیتال و پرداخت صورتحساب آنلاین افزایش یافت. در نظرسنجی که آوریل ۲۰۲۰ توسط گروه Strawhecker و انجمن تراکنشهای الکترونیکی منتشر شد، ۲۷ درصد مشاغل کوچک ایالاتمتحده شاهد افزایش مشتریان با استفاده از برنامههای پرداخت آنلاین بودند. حتی پس از همهگیری، ۷۴ درصد از مشتریان جهانی ادعا میکنند از این روش پرداخت استفاده میکنند. در بررسی روند فعالیت بزرگترین شرکتهای جهان به آمار قابلتوجهی دست مییابیم. بهعنوان نمونه، سال ۲۰۲۰، یکی از قویترین سالها برای کسبوکار خدمات مالی شرکت PayPal بود. این شرکت در سال ۲۰۲۰، ۲۱.۴۵ میلیارد دلار درآمد داشت و در مجموع ۱۵.۴ میلیارد تراکنش پرداخت را پردازش کرد.

تجارت الکترونیک

صنعت تجارت الکترونیک، جزو بزرگترین و پولسازترین صنایع در سال ۲۰۲۱ شناختهشده که با قفل شدن کشورها و بسته شدن فروشگاهها، براساس دادههای مککینزی، به بالاترین حد خود یعنی ۱۶.۴ درصد از کل خردهفروشی جهانی رسید. در بررسی روند رشد این صنعت پیشبینی میشود در نیمه نخست دهه جدید میلادی، بازار تجارت الکترونیک جهانی با نرخ رشد مرکب سالانه ۸.۱ درصد رشد کند و آسیا، اقیانوسیه، اروپا و خاورمیانه سریعتر از ایالاتمتحده رشد کنند.

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات نیز از جمله صنایعی است که در سال ۲۰۲۱ در فهرست بزرگترین و پولسازترین صنایع در جهان قرار گرفت. این صنعت به کسبوکارها کمک کرد تا از رکود همهگیری کرونا جان سالم بهدر ببرند. طبق اعلام شرکت تحقیقاتی IDC، صنعت فناوری اطلاعات جهانی در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۵.۲ تریلیون دلار رسید. بخشهای فناوری نوظهور از جمله اینترنت اشیا، محاسبات کوانتومی، رباتیک، واقعیتافزوده و مجازی، برنامههای کاربردی هوش مصنوعی، تجزیهوتحلیل دادهها و نرمافزارهای امنیتی، نسل بعدی محرکهای اصلی رشد درآمد هستند. رایانش ابری، کاربردیترین شاخه فناوری است که براساس تحقیقات، ارزش صنعت رایانش ابری جهانی در سال ۲۰۲۰ به ۳۷۱ میلیارد دلار رسید و انتظار میرود با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) ۱۷.۵ درصد به ۸۳۲ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۵ برسد.

ضرورت حمایت از کسبوکارهای اینترنتی

تا پیش از بحرانهای سیاسی و اقتصادی موجود که موجب آسیبدیدن کسبوکارهای مجازی شد، عده بسیاری علاقهمند به توسعه کسبوکار در بستر فضای مجازی بودند که صرفنظر از فراهم کردن زیرساختهای لازم برای شکلگیری و تقویت این دسته کسبوکارها باید آموزشهای موردنیاز درباره راهاندازی مشاغل اینترنتی به متقاضیان داده شود. بسیاری از کشورها با فراهم کردن زیرساختهای لازم از ظرفیت کسبوکارهای اینترنتی برای تحقق برنامه اشتغال خود بهرهبرداری کردهاند؛ ازاینرو کارشناسان معتقدند فضای مجازی بستر مغفول ماندهای است که در صورت توجه به آن میتوان برنامه ایجاد اشتغال میلیونی را محقق کرد. رحمتالله پورموسی، از فعالان حوزه کار در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر ضرورت حمایت از کسبوکارهای اینترنتی گفت: هماکنون در تمام دنیا بیشتر کارها به شکل الکترونیکی انجام میشود، بنابراین برای آنکه ما نیز همگام با دنیا پیش برویم باید به سمتوسوی الکترونیکی شدن فعالیتها حرکت کنیم. به گفته وی، مشاغلی آیتیمحور، جزو مشاغل کم سرمایهبر بهشمار میروند و ضمن درآمدزایی بالا میتوانند فرصتهای شغلی زیادی را به وجود آورند. پورموسی، حذف واسطهها و رسیدن کالا بهدست مصرفکنندگان با نرخ واقعی را از مزایای اینترنتی شدن مشاغل عنوان کرده و میگوید: اینترنتی شدن کسبوکارها موجب قطع دست سودجویان و دلالان از بازار میشود و از رانت و سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری میکند. نظارت بر مشاغل اینترنتی به جهت حفظ حقوق مصرفکنندگان و خریداران ضروری است و باید قوانین استفاده از فضای مجازی بهگونهای تدوین شود که نهتنها محدودکننده افراد نباشد، بلکه انگیزه آنها از ورود به چنین کسبوکارهایی را از بین نبرد.

نیاز به بازتعریف ظرفیتها داریم

حمید حاجاسماعیلی، یکی دیگر از کارشناس حوزه کار بر ضرورت ظرفیتسازی برای اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی از طریق تعریف مشاغل جدید تاکید دارد. وی گفت: در فضای مجازی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ شغل میتواند تعریف شود و جایگاه خود را در پلتفرمهای اینترنتی پیدا کند. این کارشناس حوزه کار گفت: در ایران تعداد مشاغلی که تعریفشده ۴ هزار شغل است درحالیکه تعداد مشاغلی که در کشورهای دیگر شناساییشده بیش از این میزان و حدود ۱۵ هزار تا ۱۶ هزار شغل است. این شغلها هنوز در ایران شناسایی و معرفی نشده و لازم است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای ظرفیتها و مشاغل جدید را شناسایی، تعریف و طراحی کند. گفتنی است، فروش محصولات خانگی، بوتیکها و مزونهای لباس آنلاین، مشاورههای پزشکی آنلاین، برنامهنویسی، تولید محتوا، ساخت انیمیشن و بازیهای رایانهای، فروش محصولات آموزشی، بازاریابی دیجیتال، مدیریت سئو، مشاغل حوزه فناوری اطلاعات و راهاندازی فروشگاههای آنلاین از جمله ایدههای برای ایجاد کسبوکارهای اینترنتی بهشمار میرود.  این در حالی است که در هفتههای اخیر، قطعی اینترنت منجر به بروز مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی شده است.

سخن پایانی

با مرور دوباره فهرست فعالیتهایی که در گروه تکنولوژی قرار میگیرند، این امکان برای سرمایهگذاران بهوجود میآید که با استفاده از ظرفیت صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه، استارتآپها یا سرمایهگذاری مستقیم نسبت به ایجاد و توسعه این کسبوکارها اقدام کنند. ظرفیت این حوزه در جذب نیروی انسانی جویای کار، بسیار بالا بوده و در شرایط فعلی میتواند نقش مهمی در اشتغال جوانان ایفا کند. این مهم در حالحاضر در بعضی از زمینهها در ایران اجرا شده است. پول هوشمند به سمت بازارهای پررونق و بکر در حال تغییر مسیر است. شناسایی این تغییر مسیر و فرصت سرمایهگذاری در آن، وجه تمایز ثروتمندان بزرگ جهان است.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/27qwqn