یک‌شنبه 27 خرداد 1403 - 16 Jun 2024
کد خبر: 21034
تاریخ انتشار: 1401/09/27 08:28

برنامه‌ریزی گام نخست توسعه

سعید برزگر-کارشناس صنایع معدنی

آمار از اهمیت و اثرگذاری بالایی در فرآیند سیاستگذاری، برنامهریزی و بهدنبال آن توسعه برخوردار است. بدون در دست داشتن آمار و اطلاعات دقیق و شفاف، سیاستگذاری، برنامهریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیتها و در نهایت ارزیابی نتایج مربوطه امکانپذیر نیست. همین کمبودهای آماری در بخش تولید و تجارت، عملا فعالیت در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.

آمار و اطلاعات دقیق، رکنی اساسی برای برنامهریزی، سیاستگذاری و انتخاب استراتژی در حوزههای گوناگون است و در همین حال، امکانی برای ارزیابی عملکردهای گوناگونی فراهم میکند. مدیران و مسئولان با تکیه بر همین آمار اقدام به تدوین استراتژی در حوزههای مختلف صنعتی و اقتصادی میکنند؛ بنابراین چنانچه خللی در این آمار وجود داشته یا صحت آنها زیر سوال برود، عملا سیاستهای حاکم بر حوزههای گوناگون صنعتی و اقتصادی، از درجه اعتبار ساقط میشوند.

ارائه تصویری دقیق از عملکرد صنایع از گذشته تابهحال، ارزیابی مسیر توسعه و انطباق آن با برنامهریزیهای از پیش انجامشده، نیازمند وجود دادههای آماری دقیق، جامع و روزآمد است.

آمار و اطلاعات و بهدنبال آن برنامهریزی و مدیریت دقیق از الزامات توسعه بهشمار میآیند؛ بر همین اساس نیز کیفیت و صحت اطلاعات، یکی از فاکتورهای اصلی برای تشخیص میزان توسعهیافتگی کشورهاست. باتوجه به اهمیت آمار در فرآیند توسعه و برنامهریزی، انتظار میرود آمار در عمل موردتوجه قرار گیرند. به این ترتیب بسیاری از چالشهای ساختاری حاکم بر عملکرد صنایع برطرف خواهد شد.

نبود مرجعی واحد برای ارائه آمار مرتبط با حوزه تولید و تجارت و خلأ قابلتوجه در این حوزه، طی سالهای گذشته به چالشی جدی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان بدل شده است. در چنین شرایطی، امنیت تولید و سرمایهگذاری از بین میرود و نمیتوان به بهبود شرایط تولید امید داشت. این ضعف در برخی حوزهها از جمله بخش معدن و صنایع معدنی جدیتر است و عملا فرآیند تولید و توسعه را در صنایع یادشده با چالشهای جدی روبهرو میکند. باوجود اهمیت بیان آمار و اطلاعات در قالبی شفاف، در موارد متعددی شاهدیم که سیستمی شفاف برای بیان آمار و ارقام در کشور وجود ندارد. برخی مدیران با هدف حمایت از عملکرد خود، عددسازی میکنند و آمارهای اشتباه و خلاف واقعیت را ارائه میدهند که همین موضوع نیز آسیبهای قابلتوجهی را به آن حوزه وارد خواهد کرد. آماردرمانی راهحل مناسبی برای رفع معضلات اقتصادی کشور نیست؛ بنابراین ارائه آماری دقیق در حوزههای گوناگون تولید و تجارت ضروری و پیشنیازی در مسیر بهبود تولید است. آمار دقیق در حوزههای مختلف کسبوکار، فرصتهای ویژهای را در اختیار تحلیلگران، سرمایهگذاران و صاحبان کسبوکارها قرار میدهد؛ بنابراین در فقدان آمار دقیق و شفاف، کسبوکارها و صنایع مختلف با چالشهای جدی در روند فعالیت خود مواجه میشوند. نبود یکدستی در آمار ارائهشده ازسوی مراجع گوناگون اقتصادی، مانع برنامهریزی در مسیر تولید است، این در حالی است که اگر به ظرفیتهای آماری در کشور اهمیت بدهیم و ارقام شاخصهای اقتصادی را مطابق نرمهای جهانی اعلام کنیم، بسیاری از مشکلات حاکم بر نظام اقتصادی کشور برطرف خواهد شد. از مجموع موارد یادشده میتوان اینطور برداشت کرد که نبود شفافیت در اقتصاد ما، علت اصلی بروز چنین اختلافاتی است. اگر شفافیت به اصلی اساسی در اقتصاد ما بدل شود، کمبودهای آماری نیز برطرف خواهد شد و در نهایت اقتصاد به شرایط اصولی و شفاف بازمیگردد. به این ترتیب صاحبان کسبوکار میتوانند با برنامهریزی دقیق در مسیر بهبود شرایط گام بردارند. با این وجود در حال حاضر، با این شرایط ایدهآل فاصله جدی داریم. به این ترتیب تولیدکنندگان یا صاحبان کسبوکارهای گوناگون امکان برنامهریزی و اصلاح شرایط را ندارند.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4j5rrl