یک‌شنبه 28 اسفند 1401 - 19 Mar 2023
قائم مقام وزیر صمت خبر داد
کد خبر: 34657

سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد دلاری برای تامین انرژی و آب صنعت

picture

به گزارش خبرنگار صمت از استان البرز، سید مهدی نیازی در جمع صنعتگران و تولیدکنندگان بزرگ استان البرز اظهار کرد: سرمایهگذاری بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار در حوزه تأمین انرژی و آب در دستور کار وزارت صمت است و چندین پروژه ملی در این خصوص در کشور تعریف شده و وارد فاز اجرایی شده است.

وی بیان کرد: همه این عزیزان، تاکنون اتفاقات بزرگی در عرصه تولید کشور رقمزدهاند و حتما تمام تلاش دولت بر این نکته معطوف است تا علیرغم برخی مشکلات انباشتهشده از گذشته با کمک و همفکری خود صنعتگران از این شرایط عبور کنیم و بسیاری از مشکلات و موانع موجود مرتفع شوند.

قائممقام وزیر صمت تصریح کرد: اولویت وزارت صمت واگذاری حداکثری امور به بخش خصوصی و تشکلهای منسجم این حوزه است، در همین راستا با توجه به همکاری بسیار خوبی که میان خانه صمت و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز شکلگرفته است؛ امیدواریم روند موجود در تفویض اختیارات که مورد تاکید وزارت صمت است در این استان تداوم یابد. وی خاطرنشان کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت از تشکلهای بسیار ریشهدار و محکم حوزه تولید و تجارت کشور است، در وزارت صمت همواره تلاش شده بهصورت مستمر از ظرفیتهای این تشکل بزرگ بهرهبرداری شود.

نیازی گفت: خوشبختانه در استان البرز این اتفاق بهخوبی رقم خورده و شاهد همکاری و همراهی بسیار خوب تشکلها با بخش دولتی و بهویژه اداره کل صمت استان هستیم، خانه صنعت، معدن و تجارت استان البرز در دوره جدید شکل منسجمی یافته و حتماً با حمایتهای ویژه استاندار محترم البرز که نگاه ویژهای به بخش تولید دارند، اتفاقات قابلتوجهی در این حوزه در آینده شاهد خواهیم بود. وی اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید با رویکرد کاملاً تحولی شاهد پوستاندازی عمیق درروند تصمیمگیریها است؛ طبعأ بخش تولید کشور نباید از روندهای فناورانه موجود در دنیا عقبتر بماند، در همین راستا این وزارتخانه با تغییر نگاه در خصوص ساختارهای بوروکراتیک و سنتی پیشین، دنبال اصلاح مناسبت و متناسب موارد مبتنی با شرایط حاضر است.

قائممقام وزیر صمت بیان کرد: اولویت تعریفشده در این اصلاح ساختاری بازآفرینی نقشها بر اساس توسعه فناورانه و برمدار نوآوری در بخش صنعت، معدن و تجارت است، وزارت صمت در اصل به دنبال تحقق یک ادبیات جدید حکمرانی در بخش تولید است و تمام تلاش خود را به کار بسته تا به هدف ارتقای شرایط مبتنی بر اصول دانشبنیان در این حوزه دست یابد.

وی تصریح کرد: بهموازات این اصلاحات و سازماندهی شرایط، رفع موانع تولید نیز در اولویت بعدی وزارت صمت قرار دارد و در همین خصوص نگاه ویژهای نیز به توسعه سرمایهگذاریها در بخش زیرساختهای تأمین انرژی و آب انجامگرفته است.

نیازی خاطرنشان کرد: با لحاظ تمامی ظرفیتها و مزیتهای موجود در کشور، هماکنون سرمایهگذاری بالغبر ۱۲ میلیارد دلار در حوزه تأمین انرژی و آب در دستور کار وزارت صمت است و چندین پروژه ملی در این خصوص در کشور تعریفشده و وارد فاز اجرایی شده است که ازجمله آنها میتوان به طرحهای انتقال آب از خلیجفارس و تولید ۱۴ هزار مگاوات برق اختصاصی بخش صنعت اشاره کرد.

وی متذکر شد: بحث تامین نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت نیز در قالب تسهیلات بانکی متناسب با تقاضای موجود موردتوجه جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده در دولت مصوبات بسیار خوبی داشته که حتماً کارگشا خواهد بود.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3gkrqdadsadsadsadsadsads