دوشنبه 07 خرداد 1403 - 27 May 2024
کد خبر: 41152
تاریخ انتشار: 1402/02/31 09:02
دستور ویژه رئیس‌جمهوری برای اقدام جهادی دستگاه‌ها

ناترازی‌های انرژی رفع شود

بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ۲۷ تا ۳۰ اردیبهشت با حضور ۱۵۰۰ شرکت داخلی و خارجی برگزار شد.
ناترازی‌های انرژی رفع شود

بیستوهفتمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ۲۷ تا ۳۰ اردیبهشت با حضور ۱۵۰۰ شرکت داخلی و خارجی برگزار شد. این نمایشگاه در حالی برگزار شد که رئیسجمهوری در آخرین جلسه شورایعالی انرژی با بیان اینکه این دولت وارث ناترازیهای گسترده در زمینه انرژی از جمله در بخش برق و گاز و بنزین است، دستگاههای مسئول را مکلف کرد تا برای رفع این ناترازیها اقدام جهادی کنند. از سوی دیگر، مشکلات قطع گاز و برق از مشکلات قدیمی صنایع است که بهدنبال ناترازی انرژی در چند سال اخیر شدت بیشتری گرفته است.

دستور رئیسجمهوری برای رفع ناترازیها در حوزه انرژی

رئیسجمهوری با بیان اینکه این دولت وارث ناترازیهای گسترده در زمینه انرژی از جمله در بخش برق، گاز و بنزین است، دستگاههای مسئول را مکلف کرد که برای رفع این ناترازیها اقدام جهادی کنند. ابراهیم رئیسی رفع ناترازیها در حوزه برق، گاز و بنزین را از مسائل بسیار مهم و ضروری دانست و افزود: باتوجه به ظرفیتها و امکانات مناسب موجود در کشور باید برای رفع این ناترازی برنامهریزیهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت انجام داد. رئیسجمهوری با بیان اینکه این دولت وارث ناترازیهای گسترده در زمینه انرژی از جمله در بخش برق، گاز و بنزین است، دستگاههای مسئول را مکلف کرد که برای رفع این ناترازیها اقدام جهادی کنند.

آیتالله رئیسی در ادامه بااشاره به مباحث مطرحشده در این جلسه درباره توقف اجرای برخی طرحهای نیروگاهی و پالایشگاهی بهدلیل عدمصدور مجوز از سوی سازمان حفاظت محیطزیست، ضمن تاکید بر ضرورت رعایت ملاحظات زیستمحیطی، تطبیق این ملاحظات با تداوم روند رشد و توسعه کشور را نیز ضروری دانست.

رئیسجمهوری دبیرخانه شورایعالی انرژی را مکلف کرد که با تشکیل کارگروهی ویژه ظرف مدت ۱۵ روز ملاحظات و نگرانیهای اعلامشده از سوی سازمان حفاظت محیطزیست برای توسعه نیروگاهها و پالایشگاههای کشور را احصا و راهکارهای رفع این نگرانیها را طراحی و اعلام کند.

 رئیسجمهوری با تاکید بر اهمیت موضوع بهینهسازی مصرف در بخش انرژی تصریح کرد: از جمله اقدامات لازمی که دبیرخانه شورایعالی انرژی باید بدون ملاحظه و مسامحه دستگاهها انجام دهد، بررسی عملکرد بخشهای متولی امر بهینهسازی و اعلام قصور احتمالی دستگاهها در این زمینه است.

آیتالله رئیسی صرفهجویی در مصرف انرژی را بخشی مهم از استراتژی تولید انرژی عنوان کرد و با مهم دانستن مسئله بهرهوری در رشد اقتصادی کشور گفت: اگر بهرهوری در کشور محقق نشود، ما به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی نخواهیم رسید.

فرصت سرمایهگذاری ۱۶۰ میلیارد دلاری در انرژی

ارائه برنامه رفع ناترازی انرژی درحالی در دستور کار دستگاهها قرار گرفته است که وزیر نفت در حاشیه نماشگاه بیستوهفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برآورد کرد که در سال ۱۴۰۲ ، حدود ۱۵ میلیارد دلار پروژه در حوزه صنعت نفت و گاز افتتاح شود. بهگفته اوجی، بهرهبرداری از میدانهای مشترکی همچون فاز ۱۱ پارسجنوبی، فاز نخست میدان نفتی آزادگان جنوبی، بیش از ۱۲ طرح در صنعت پتروشیمی از جمله طرح ارتقای کیفی پالایشگاه اصفهان، بهرهبرداری از پالایشگاه آدیش جنوبی، طرح ارتقای کیفی محصولات پالایشگاه شیراز و گازرسانی به صنایع و شهرهای کشور بهویژه تقویت شبکه خطوط گازرسانی کشور از جمله این طرحها هستند. جواد اوجی تصریح کرد: نکته بسیار حائزاهمیت در طرحهایی که امسال به بهرهبرداری میرسند، این است که سهم شرکتهای داخلی در تامین تجهیزات و کالاهای این پروژهها بیش از ۸۰ درصد است، همچنین تا 2 تا 3 ماه آینده فاز ۱۱ پارسجنوبی به بهرهبرداری میرسد.

وی با بیان اینکه تمهیداتی اندیشیدهایم تا تحریمهای ظالمانه نتواند ما را از توسعه حداکثری صنعت نفت و گاز محروم کند، گفت: فرصت سرمایهگذاری ۱۶۰ میلیارد دلار طرح بالادستی و پاییندستی در صنعت نفت وجود دارد.

اوجی بااشاره به اینکه، ایران دارنده بالاترین سطح ذخایر مجموع نفت و گاز جهان را دارد، ذخایر قابلبرداشت نفت خام کشور را ۱۵۴ میلیارد بشکه و ذخایر گاز طبیعی کشور را هم ۳۳ تریلیون مترمکعب اعلام و اظهار کرد: با اقدامهای انجامشده، روند تولید نفت، گاز، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی کشور در این سالها افزایشی است.

وی گفت: تولید کنونی نفت خام کشور روزانه ۳ میلیون بشکه، تولید روزانه گاز طبیعی کشور روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز خام، ظرفیت پالایش نفت و میعانات گازی کشور روزانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه و ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی سالانه حدودو ۹۵ میلیون تن است و تمهیداتی اندیشیدهایم که تحریمهای ظالمانه نتواند ما را از توسعه حداکثری صنعت نفت و گاز محروم کند، بهطوری که میتوان گفت در همه بخشهای صنعت نفت خودکفا هستیم.

اوجی بااشاره به اینکه طی یک سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار طرحهای نیمهتمام نفتی به بهرهبرداری رسیده است که همه آنها تاثیری مستقیم در افزایش ظرفیت تولیدات کشور داشته است، ادامه داد: بهرهبرداری از پالایشگاه گازی طرح توسعه فاز ۱۴ پارسجنوبی به ظرفیت روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب، بهرهبرداری از فاز ۲ پالایشگاه نفت آبادان به ظرفیت روزانه ۲۱۰ هزار بشکه و افتتاح بخش نخست پالایشگاه گاز هویزه خلیجفارس برای جمعآوری گازهای مشعل غرب کارون به ظرفیت روزانه ۲۵۰ میلیون فوت مکعب و بهرهبرداری از چند طرح مجتمع پتروشیمی از مهمترین این طرحها بوده است.

افزایش ۱۲۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز تا ۵ سال آینده

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بااشاره به اینکه تا سال آینده ۱۲۰ میلیون مترمکعب به تولید گاز این شرکت اضافه خواهد شد، گفت: بهدلیل شرایط ناترازی گاز کشور از 3 میدان دی، آغار و طوس با اعتبارات داخلی تولید اولیه را خواهیم داشت که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰ میلیون متر مکعب به تولید اضافه میشود. مهدی حیدری در حاشیه سومین روز از بیستوهفتمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در نشستی خبری با بیان اینکه یکسوم گاز کشور در شرکت نفت مناطق مرکزی تولید میشود، افزود: همچنین تولید نفت خشکی مناطقی جز مناطق نفتخیز جنوب برعهده این شرکت است.

وی با بیان اینکه این شرکت پوششدهنده ناترازی گاز است، ادامه داد: هر نوسان در تولید، تامین پایدار گاز را بهمخاطره میاندازد. حیدری به ۷ طرح پیشرو در شرکت ملی نفت اشاره کرد و گفت: یکی از این طرحها، در قالب ۱۵ میدان نفت و گاز برعهده شرکت مناطق مرکزی است. در 5 سال آینده، بیش از ۱۲۰ میلیون مترمکعب به تولید گاز کشور اضافه خواهیم کرد که معادل 5 فاز پارسجنوبی و به اندازه مصرف گاز شهر تهران در اوج مصرف است.

وی تاکید کرد: فقط صرفهجویی میتواند مشکل ناترازی گاز را حل کند. مدیرعامل شرکت مناطق مرکزی ایران تصریح کرد: با ۱۵ پکیج گازی، شامل ۲ ایستگاه تقویت فشار، فاز ۲ پالایشگاه فراشبند و ۱۲ میدان گازی هر روز بر تولید گاز اضافه خواهد شد.

وی با بیان اینکه در نفت نیز میادین مشترکی با عراق داریم، خاطرنشان کرد: در میدان مشترک دهلران، تمرکز ویژهای صورت گرفته و بهزودی کار مذاکرات و قرارداد توسعه این میدان امضا خواهد شد. حیدری افزود: میدان مهم دیگر میدان دانان است که امسال به بهرهبرداری میرسد. وی ادامه داد: علاوه بر توسعه ذخیرهسازی گاز، ماموریت دیگر ما، توسعه چاههای آب در قالب حفاری چاههای عمیق است که در استان سیستان و بلوچستان شروع به کار خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت مناطق مرکزی ایران با تاکید بر اینکه در 5مرکز باید جمعآوری گازهای همراه انجام شود، گفت: این شرکت برای نخستینبار مینی ان جی ال را در «چشمه خوش» اجرایی کرد که براساس آن، حداقل بهمیزان ۲۰ میلیون فوتمکعب ذخیره میشود.

وی تاکید کرد: مجموع گازهای همراهی که سوزانده میشود، حداکثر ۳ میلیون مترمکعب است که در قالب ۵ پکیج جمعآوری خواهد شد. حیدری بااشاره به اینکه میدانهای نفتی بهطورعمده در غرب کشور واقع شده است، گفت: ۲ قرارداد ای پی سی با شرکتهای روسیه بخش بزرگی از افزایش تولید را برعهده دارند، همچنین فاز نخست میدان آذر و فاز تکمیلی دانان و تکمیل کامل میدان خشت به همراه ۲ قرارداد ای پی سی بالای ۲۰۰ هزار بشکه در روز تولید خواهیم داشت. وی اظهار کرد: در میادین گازی شرایط متفاوت است و در زمستان گذشته، رکورد ۲۴۵ میلیون مترمکعب تولید گاز در روز را داشتیم.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ادامه داد: با ۱۵ پکیج شامل میادین طوس، باباقیر و بیستون، سرخون، دی، آغار، ارم، پازند، گردان و ایستگاه تقویت فشار شانون و میدان مدار و با توسعه این میدانها، بهاندازه بیش از ۴ فاز پارسجنوبی به تولید گاز اضافه خواهد شد.

وی تاکید کرد: بهدلیل شرایط ناترازی گاز کشور از ۳ میدان دی، آغار و طوس با اعتبارات داخلی تولید اولیه را خواهیم داشت که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰ میلیون مترمکعب به تولید اضافه میشود و سال آینده نیز ۱۰ میلیارد مترمکعب به تولید افزوده خواهد شد.

حیدری ادامه داد: مجموع سرمایهگذاری طرحهای این شرکت ۳.۶ میلیارد دلار است که باید فاینانس شود.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/39ky8e