چهارشنبه 30 خرداد 1403 - 19 Jun 2024
کد خبر: 34428
نویسنده: فاطمه امیراحمدی
تاریخ انتشار: 1401/11/10 07:59

دو کلام بی‎پرده با آقای مسئول متهم خودی است

فاطمه امیراحمدی-روزنامه‎نگار
دو کلام بی‎پرده با آقای مسئول متهم خودی است

انتهای فروشگاه، پشت دیوارهای ایجاد شده از اقلام خوراکی و بهداشتی، یخچال بزرگی قرار دارد که انواع لبنیات و مواد غذایی در آن خودنمایی میکنند. تا پایان کار فروشگاه زمانی باقی نمانده؛ محیط به نسبت خلوت است و راهروهای ایجاد شده از انبوهی کالاهای اساسی و بهداشتی، خالی از هر موجودی است. فروشنده ناچار در نبود همکاران، هم باید پاسخ مشتریان را بدهد و هم مبلغ اقلام خریداری شده را محاسبه و دریافت میکند. بله، انبوه کالا، پز این روزهای برخی دولتمردان برای تاکید بر تامین بازار است. اما یک درز کوچک پراز خالی در سیاستگذاریها فراموش شده و آن اینکه مصرفکننده با وجود هزینههای سرسامآور جاری نظیر مسکن، آموزش، درمان و... چقدر توان خرید نیازمندی اولیه را دارد؟با گذر این سوالات در ذهن، راهروها را یکبهیک با هدف رسیدن به یخچال طی میکنی. شاید اگر برای کمتر از یک ثانیه تعلل میکردی دستی که قوطی کوچک پنیر را تا جیب هدایت کرده بود کارش تمام شده بود و بیرون میآمد. شهروند میانسالی است.

امیدوار است، ندیده باشی. حافظه تاریخی شروع بهکار میکند. یک قوطی پنیر در برابر اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی البته که قابل دیدن نیست؛ عددهای درشت و درشتتری که حتی برای مردم قابل خواندن نیستند.کنجکاوتر تحلیلرفتار کنیم؛ چند درصد این دستهای لرزانی که کالای اساسی را در جیب فرو میبرند تا احتمالا حیات فرزند یا فرزندانی را تضمین کنند مربوط به روش اداره کشور و اقتصاد از سوی شماست آقای مسئول؟ سیاستگذاریهای پرطمطراق راهبردی و استراتژی شما چقدر میتواند دستبردهای افراد کتوشلوار اتوکشیده را بهنفع رفاه عمومی تمام کند؟ چقدر سیاستگذاری پرطمطراق بینالمللی شما، اعتماد ملی را تضمین میکند؟ هیچگاه به بازخورد عمومی سیاستگذاریها، توجه کردهاید؛ توجه نه با خودروهای شخصی و سازمانی، توجه از جنس گاهی تردد در کنار مردم همچون شهروند عادی؛ البته جسارتی به معنای تابوشکنی حکمرانی با انبوهی همراه میخواهد. گناه دستی که پنیر را در جیب لباسی فرو میبرد حکایت از برودت هوا، در خانوارهایی است که به سیاستگذاری و حکمرانی شما بستگی دارد. هنگامیکه شهروندی دقیقهها زمان تصمیمگیری برای خرید کنسرو ماهی تخفیف خورده 20 هزار تومانی زمان صرف میکند و در نهایت آن را برای دیگری در قفسه میگذارد؛ ببیننده را مجبور به فکر میکند؛ فکر به سیاستهای شما؛ به دیدارها و گردهماییهایی که جملات آن مدتهاست تکراری شدهاند اما خروجی آن آفریدن داستانکهایی است که مرثیه تغییر مولفههای اخلاقی و فرهنگی را در جامعه ایرانی نشانه گرفتهاند.مینویسم تا روزگار را نقاشی کنم


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/39kmpx