دوشنبه 21 خرداد 1403 - 10 Jun 2024
کد خبر: 33909
تاریخ انتشار: 1401/11/04 06:15

کدام ایرلاین بیشترین تاخیر پروازی را دارد؟

متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار از سوی شرکت‌های هواپیمایی داخلی در آذر ماه، به ۸۱ دقیقه رسیده و ۳۴ درصد پروازها را شامل می‌شود که نسبت‌به آمار ۲۹ درصدی پروازها در مهر افزایش یافته است.
کدام ایرلاین بیشترین تاخیر پروازی را دارد؟

 براساس گزارش منتشرشده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، کل پروازهای فرودگاههای تحت نظارت یا مالکیت این شرکت در آذر ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 7 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر پنج درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰ درصد کاهش داشته است.

پروازهای داخلی فرودگاههای تحت نظارت یا مالکیت شرکت در آذر ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۹ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر شش درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۱۱ درصد کاهش داشته است. در عین حال پروازهای بین المللی فرودگاههای تحت نظارت یا مالکیت شرکت در آذر ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۲۰ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۵ درصد افزایش و ارسال و پذیرش بار و پست ۹ درصد کاهش داشته است.

افزایش اعزام و پذیرش مسافر

کل پروازهای فرودگاههای تحت نظارت یا مالکیت شرکت در آذر ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته (آبان) در نشست و برخاست ۱ درصد و در اعزام و پذیرش مسافر یک درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 3 درصد افزایش داشته است. پروازهای داخلی فرودگاههای تحت نظارت یا مالکیت شرکت در آذر ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۱ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۱ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۴ درصد افزایش داشته است. همچنین پروازهای بینالمللی فرودگاههای تحت نظارت یا مالکیت شرکت در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۱ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۱ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۳ درصد افزایش داشته است. همچنین پروازهای داخلی ۹۴ درصد از کل نشست و برخاست پروازهای مسافری را اختصاص دادهاند که حدود ۹۴ درصد اعزام و پذیرش مسافر و ۸۷ درصد ارسال و پذیرش بار و پست را شامل میشود. در آذر ۱۴۰۱ حداقل۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز، اصفهان، تبریز، بندرعباس، کرمان و خلیج فارس (عسلویه)  انجام شده است. همچنین حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اهواز، اصفهان، بندرعباس، تبریز، کرمان و خلیج فارس (عسلویه) انجام شده است.

حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای بینالمللی نیز در چهار فرودگاه مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز انجام شده است. در آذر سال ۱۴۰۱ مسیر مهرآباد به مشهد با تعداد ۷۵۶ پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی بوده و مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اهواز و اصفهان بیشترین نشست و برخاست داخلی را داشتند و بیشترین مسافر نیز در همین مسیر بوده، همچنین مسیر نجف به مشهد با تعداد ۱۲۷ پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای بینالمللی بوده و و بیشترین نشست و برخاست پروازهای بینالمللی در فرودگاههای مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، لارستان و بندرعباس انجام شده و بیشترین مسافر نیز در همین مسیر بوده است.  همچنین در ۲۴ ساعت شبانه روز، اوج پروازها ساعت هشت صبح و در روزهای هفته، اوج پروازها در روزهای شنبه و چهارشنبه بوده است.

افزایش یک درصدی پروازهای تاخیردار

در جدول منتشرشده شرکت فرودگاهها، نام ۲۰ شرکت هواپیمایی فعال آمده است که در آذر ماه سال ۱۴۰۱، در مجموع ۱۳ هزار و ۹۷۹ پرواز را انجام دادهاند و ۴۶۸۸ پرواز با تاخیرهای بیشتر از ۳۰ دقیقه داشتهاند و میزان تاخیر پروازهای خروجی تاخیردار، ۳۸۱ هزار و ۲۶۰ دقیقه معادل ۶۳۵۴ ساعت و ۲۶۴ روز بوده که ۳۴ درصد پروازها را شامل میشود و در مقایسه با آبانماه ۱۴۰۱، با ۱۳ هزار و ۷۱۸ پرواز خروجی و ۴۵۶۰ پرواز خروجی تاخیردار که ۳۳ درصد پروازها را شامل میشد، یک درصد افزایش یافته
است. 

متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار در آبان ۸۱ دقیقه بود و این رقم در آذر هم ۸۱ دقیقه بود و در عین حال تنها آتا ایر، متوسط پروازهای تاخیردارش بیشتر از ۱۰۰ دقیقه (۱۰۷دقیقه) بود. همچنین شرکتهای هواپیمایی آتا ایر و چابهار ایر بهترتیب با ۵۶ و ۴۷ درصد و شرکتهای هواپیمایی آساجت و ماهان بهترتیب با ۱۰ و ۱۱ درصد در پروازهای برنامهای مسافری، بیشترین و کمترین درصد تاخیرات را دارند؛ به عبارت دیگر شرکتهای هواپیمایی آساجت و ماهان بهترین عملکرد را داشتهاند.

در عین حال شرکتهای هواپیمایی قشمایر، زاگرس بهترتیب با ۸ و ۶ درصد افزایش و شرکتهای هواپیمایی پویا ایر، چابهار ایر، وارش بهترتیب با ۹، ۹ و ۵ درصد کاهش در پروازهای برنامهای مسافری، بیشترین و کمترین تغییر درصد پروازهای تأخیردار را دارند به عبارت دیگر شرکتهای هواپیمایی پویا ایر، چابهار ایر و وارش بهترین عملکرد را نسبت به ماه گذشته داشته است.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3gkg8n