شنبه 01 اردیبهشت 1403 - 20 Apr 2024
کد خبر: 21500
نویسنده: شهرام شیرکوند
تاریخ انتشار: 1401/10/13 06:55

هارمونی تامین مالی و توسعه تولید

شهرام شیرکوند-پژوهشگر صنعت
هارمونی تامین مالی و توسعه تولید

همه شرکتها در مقاطع زمانی گوناگون نیاز به منابع مالی جدید دارند و این منابع به روشهای مختلف تامین میشوند. از آنجا که بسیاری از پروژهها برای اجرا و استمرار، نیازمند سرمایه هستند، تامین مالی برای شرکتها اهمیت زیادی دارد؛ بنابراین برای پیشرفت و توسعه یک شرکت، تامین مالی امری حیاتی بهشمار میرود.

 شرکتهای موفق و پیشرو با بهرهگیری از نیروی متخصص، برند، منابع مالی ارزشمند و با نگاه هوشمندانه به فرصتهای سرمایهگذاری در کشور، از طریق توسعه سبد سرمایهگذاریها و ایجاد تنوع در ترکیب منابع تامین مالی در جهت توسعه مزیتهای رقابتی شرکت و رضایت ذینفعان گام برمیدارند. این شرکتها میتوانند با هزینه ناچیزی نسبت به سایر روشها و تکنیکهای سرمایهگذاری، منابع مالی موردنیازشان را با بهرهگیری از اوراق سلف تامین کنند، زیرا استفاده از روشهای نوین سرمایهگذاری از طریق بازار سرمایه یک مزیت رقابتی برای سازمانهای اقتصادی و شرکتهای مختلف است. البته روشهای تامین مالی در شرکتها، باتوجه به شرایط یک بنگاه اقتصادی و اهداف آتی تغییر میکند.

 یکی از مشهودترین خصوصیات کشورهای در حال توسعه، محدودیت سرمایه برای تحریک رشد اقتصادی و حرکت در مسیر توسعه است. در یکی از روشهای تامین مالی، شرکت سرمایه موردنیاز خود را در قالب وام از بانکها دریافت میکند. در همه نظامهای اقتصادی دنیا، سیستمهای تامین مالی شامل بانک، بیمه و بازار سرمایه، وظیفه ایجاد، جمعآوری، توسعه منابع مالی و افزایش دارایی برای سرمایهگذاری در حوزههای تولید و کسبوکار را برعهده دارند. باتوجه به اینکه از سیستم اقتصادی و نظام مالی ایران بهعنوان یک نظام بانکمحور یاد میشود، مدیریت دارایی، افزایش سرمایه و تامین منابع مالی از طریق نظام بانکی انجام میشود و اجرای این سیستم منجر به افزایش درخواست انواع تسهیلات از شبکه بانکی و افزایش سود تسهیلات شده که در نهایت به نفع حوزههای تولید و اقتصاد نیست، زیرا سود متعلقه منجر به افزایش هزینه در بخشهای تولید و کسبوکار خواهد شد.

در زمینه ارتقای فرهنگ سرمایهگذاری در حوزههای صنعتی و اقتصادی، باتوجه به محدودیتها و موانع موجود داخلی و بینالمللی، باید با کاهش مقررات دستوپاگیر دولتی در امور بانکها، سرمایه اولیه بانکها افزایش یابد تا امکان تامین مالی طرحهای کشور تقویت شود. مشارکت با بانکها و موسسههای اقتصادی و مالی خارجی نیز بهعنوان یک راهکار اساسی باید موردتوجه قرار گیرد و زمینه حضور آنها با هدف توسعه اقتصادی در کشور فراهم شود.

تحولات اخیر در اقتصاد کشور آثار مثبت و منفی فراوانی بر مدیریت مالى بخشهای صنعتی و اقتصادی داشته است. این تحولات همچنین سبب شده نیاز بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی کشور به سرمایه افزایش یابد و این افزایش تقاضا برای جذب سرمایه در شرایطى رخ داده که بانکها نیز منابع مالى کافی براى تامین نیاز مالى این بخشها ندارند. البته بخش صنعت در کشورهاى توسعهیافته براى تامین نیازهاى مالى به دریافت تسهیلات بانکی و اعتبار از بانکها بسنده نمیکند، بلکه تسهیلات بانکى تنها یکى از منابع تامین مالى در این کشورهاست و این نشانگر این است که بازار سرمایه در ایران، توان پاسخگویی به همه نیازهاى مالى حوزههای صنعتی و اقتصادی کشور را ندارد.

در چنین شرایطى بهرهگیرى از تکنیکهاى مدیریت مالى و مدیریت داراییهای دولت در حوزههای مختلف تولید، حملونقل، کشاورزی و...، میتواند تامینکننده بخش عمده نقدینگی موردنیاز این بخشها باشد. همین طور استفاده از تکنیکهای مدیریت مالی برای تخصیص داراییهای عمومی سبب بهبود بهرهوری، رفع موانع توسعه کسبوکار و سالمسازی بازار میشود و میتوان با استفاده از سازکار بازار سرمایه، بهرهوری را بالا برد.

تقویت و توسعه فرهنگ سرمایهگذاری با هدف توسعه کشور در حوزههای مختلف صنعتی و اقتصادی با مدیریت داراییها امکانپذیر است. در همین راستا، باید بهرهگیری از مدل مدیریت داراییهای عمومی و داراییهای بازار سرمایه تقویت شود، زیرا بازار سرمایه حتی در شرایط رکود تورمی محل خوبی برای تامین منابع مالی بخش صنعت است.

کارشناسان معتقدند توسعه کسبوکار مهمترین عامل رشد اقتصاد یک کشور محسوب میشود و بازار سرمایه ایران میتواند علاوه بر توسعه اقتصاد و صنعت کشور در توسعه مشاغل و کسبوکارهای مختلف نیز نقش فعال داشته باشد و منابع این بازار، بسترها و زیرساختهای موردنیاز برای توسعه صنایع، حملونقل، آموزش، فرهنگ، درمان، ارتباطات، آبرسانی و... را فراهم میکند. بر این اساس لازم است مقررات تسهیل و مشوقهای لازم ارائه شود.

هرچند بهرهگیری از تکنیکهای نوین سرمایهگذاری نیازمند فرهنگ‌‌سازی است، اما امیدواریم با این شیوه پیشنهادی صنایع ارزشآفرین در دستیابی به افقها و اهداف پیشبینی شده خود موفق شوند و توسعه کسبوکار در کشور محقق شود.

همچنین بنگاههای تولیدی و اقتصادی به اهداف خود در زمینه مدیریت و تامین مالی و هدایت منابع به سمت بخشهای تولیدی برای دستیابی به رونق تولید ملی و مقاومسازی اقتصاد کشور دست یابند.


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/45ap7m