دوشنبه 28 خرداد 1403 - 17 Jun 2024
کد خبر: 20123
تاریخ انتشار: 1401/08/01 11:54

روحیه تیمی ندارید استارت‌آپ نزنید

امیرحسین حسینی‌پژوه شتاب‌دهنده فعال در اکوسیستم کارآفرینی

شتابدهندهها در چند سال اخیر با افت فعالیت مواجه شدهاند. در گذشته نهچندان دور، شتابدهندههای بیشتری در کشور فعالیت میکردند و بهعبارتی شتابدهندهها فعالتر بودند، اما بهتدریج شاهد کاهش فعالیت آنان شدیم که دلیل آن به توسعه اقتصادی کشور برمیگردد. بهطورمعمول انتظاری که شتابدهندهها از شرکتهای استارتآپی دارند، این است که آنها گامهای اولیه در توسعه کسبوکار خود را پیموده باشند که شامل تیمسازی و ایدهپردازی میشود، همچنین آشنایی با مفاهیم اولیه جزو اصلیترین گامهای توسعه یک کسبوکار است. شناخت بازار و پردازش ایده هم جزو مواردی است که استارتآپها در بدو اتصال به شتابدهندهها باید مدنظر قرار دهند، چرا که این مولفهها آنها را سریعتر به هدفشان که توسعه کسبوکار است، میرساند. بهعبارت روشنتر، بهتر است استارتآپها در نقطه صفر نباشند و تا حدی با فرآیند توسعهای آشنا باشند و مفاهیم اولیه را بدانند. بهطورمعمول تیمهای استارتآپی پیش از اینکه به مراحل گفتهشده برسند، خواهان همکاری با شتابدهندهها هستند، همین امر باعث میشود تا حد زیادی یا بهنتیجه نرسند یا دیر بهنتیجه برسند. در برخی موارد هم ممکن است شتابدهندهها کمک چندانی به مجموعههای استارتآپی که در نقطه شروع و صفر قرار دارند، نکنند، بنابراین استارتآپی که فراتر از ایدهپردازی گام نهاده باشد تا حد زیادی رویکردهای شتابدهندگی برایش سودمندتر خواهد بود.

آموزشپذیری هم از دیگر مولفههای مهم توسعه کسبوکار یک استارتآپ است که انتظار میرود در همکاری با شتابدهندهها مدنظر قرار گیرد. بسیاری از استارتآپها آموزشپذیر نیستند و این باعث میشود که روند سوددهیشان با اختلال مواجه شود. آخرین مولفهای که در بحث انتظارات شتابدهندهها اهمیت دارد، این است که استارتآپها باید انگیزه و قدرت کافی برای خروج از دایره شتابدهندگی را داشته باشند؛ چرا که حضور در موقعیت شتابدهنده موقتی است. بسیاری از استارتآپها وقتی با شتابدهندهها همکاری میکنند، توانایی خروج از این مرحله را ندارند که این هم به نداشتن قدرت و توانایی لازم استارتآپ برای فعالیت مستقل خود برمیگردد.

باتوجه به اینکه روحیه کار تیمی در کشور ما تا حدی ضعیف است، اگر فردی در ابتدای مسیر استارتآپی خود فاقد چنین روحیهای است، باید اصلاح شود و آن را تقویت کند. بهعبارت دیگر، اگر فردی آمادگی کار تیمی ندارد، در عمل نباید استارتآپی را هم راهاندازی کند، همانگونه که پیشتر هم اشاره شد، داشتن روحیه تیمی و داشتن یک تیم منسجم برای یک استارتآپ امری مهم است و این مولفه شرایط را برای شتابدهندهها هم فراهم میکند، چرا که ایدهها بهطورمعمول در ذهن افراد خطور میکند و بیشتر افراد بهتنهایی صاحب ایده هستند، اما این فعالیت تیمی است که آنها را بهنتیجه میرساند. اگر رهبران استارتآپها نتوانند همراهانی را با خود شریک کنند و آنها را برای این همراهی قانع کنند، برای توسعه ایدههای فناورانه خود با مشکلات عدیده مواجه میشوند. این افراد در ادامه مسیر نمیتوانند شتابدهندهها یا سرمایهگذاران را قانع کنند و در نهایت مسیری ناتمام را برای خود خلق میکنند.

همواره توانایی و مهارت صاحبان ایده و تیمهایشان است که زمینه فعالیت آنان را مشخص میکند، اما اینکه کدام ایده جان میگیرد و تبدیل به یک کسبوکار پویا میشود، ارتباط نزدیکی به رفع مشکلات روز جامعه دارد. تجربه نشان داده برخی شرکتهای دانشبنیان بر بستر فناوری فعالیت و محصولاتی تولید میکنند که موردنیاز بازار نیست و در نهایت در بدو ورود به بازار متحمل شکست میشوند، بنابراین شناخت نیاز بازار اصلیترین دانشی است که همه رهبران استارتآپها پیش از شروع کار باید نسبت به آن آگاهی کامل داشته باشند. بهتر است در فازهای نخست ایدهپردازی نیاز مشتریان را در نظر بگیرند. رهبران استارتآپها باید یک چشمانداز مالی داشته باشند، چرا که ماهیت فعالیتشان برمبنای اقتصاد است و در اصل یک استارتآپ براساس دریافت سود تاسیس میشود.

از مواردی که میتواند تاثیر جدی در مدت زمان سوددهی بگذارد، تغییر نرخ ارز است که ناشی و متاثر از شرایط گوناگون است و این عامل برای استارتآپهایی که به خارج از کشور خدمات میدهند یا محصولاتشان وابسته به مواد اولیه وارداتی است، اهمیت زیادی دارد. بهعبارت دیگر، شرایط اقتصادی در کشور، تاثیر متفاوتی از کم تا زیاد روی کسبوکارهای استارتآپی دارد. این امر بستگی به نوع فعالیت استارتآپها و زمینه کاری آنها دارد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3z9mgz