شنبه 11 آذر 1402 - 02 Dec 2023
تاریخ انتشار: 1402/02/31 01:29
رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از دیپلمات‌های ارشد کشور:
کد خبر: 41120

عزت، یعنی نفی دیپلماسی التماسی

رهبر معظم انقلاب، سیاست خارجی خوب و دستگاه دیپلماسی کارآمد را رکنی اساسی برای اداره موفق کشور برشمردند و با بیان ۶ ضابطه الزامی در سیاست خارجی گفتند: رعایت این شاخص‌ها، نشانه سیاست خارجی موفق است و اگر این ضابطه‌ها مشاهده نشد یا در نظریه سیاست خارجی یا در کارکرد و عملیات دیپلماسی دچار مشکل هستیم.
عزت، یعنی نفی دیپلماسی التماسی

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی ایران، با تبیین ضوابط و شاخصهای سیاست خارجی موفق، «عزت» به معنای نفی و پرهیز از دیپلماسی التماسی، «حکمت» به مفهوم تعاملات و فعالیتهای خردمندانه و محاسبه شده و «مصلحت» به معنای انعطاف برای دور زدن موانع سخت و ادامه دادن مسیر را ۳ کلیدواژه اساسی در دیپلماسی کشور خواندند و مسئولان دیپلماسی کشور را به رصد دائم تحولات تدریجی و حوادث تاثیرگذار در نظم بینالملل برای بهدست آوردن جایگاه شایسته ایران عزیز در نظم آینده جهان فراخواندند.

رهبر معظم انقلاب، سیاست خارجی خوب و دستگاه دیپلماسی کارآمد را رکنی اساسی برای اداره موفق کشور برشمردند و با بیان ۶ ضابطه الزامی در سیاست خارجی گفتند: رعایت این شاخصها، نشانه سیاست خارجی موفق است و اگر این ضابطهها مشاهده نشد یا در نظریه سیاست خارجی یا در کارکرد و عملیات دیپلماسی دچار مشکل هستیم.

بهگزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر رهبر معظم انقلاب، توانایی تبیین اقناعکننده منطق رویکردهای کشور در مسائل مختلف، نخستین ضابطه یک سیاست خارجی موفق بود که رهبر انقلاب اسلامی بیان کردند.

«حضور اثرگذار و جهتبخش در پدیدهها، حوادث و جریانهای مختلف سیاسی ـ اقتصادی جهان»، «رفع و کاهش سیاستها و تصمیمات تهدیدآمیز علیه ایران»، «تضعیف کانونهای خطرآفرین»، «تقویت دولتها و مجموعههای متحد و همراه با ایران و توسعه عمق راهبردی کشور» و «قدرت تشخیص لایههای پنهان در تصمیمات و اقدامات منطقهای و جهانی»، 5 ضابطه دیگری بود که ایشان در تشریح یک سیاست خارجی موفق و افتخارآمیز، بیان کردند.

رهبر معظم انقلاب همچنین در پردازش معنای 3 کلیدواژه «عزت، حکمت و مصلحت» در مقوله سیاست خارجی، گفتند: «عزت»، نفی «دیپلماسی التماسی چه در کلام و چه در محتوا» و پرهیز از چشم دوختن به حرف و تصمیم مقامات کشورهای دیگر است.

ایشان تکیه نکردن بر اصول در سیاست خارجی را خلاف عزت و باعث تذبذب دانستند و افزودند: در همه مسائل جهانی در «حرف و اقدام و مواجهه با اقدام دیگران»، عزتمندانه و متکی بر اصول حرکت کنیم.

رهبر معظم انقلاب معنای حقیقی «حکمت» را رفتار و گفتار «خردمندانه، اندیشیدهشده و محاسبهشده» برشمردند و گفتند: هر حرکتی در سیاست خارجی باید عقلانی و فکرشده باشد و تصمیمات و اقدامات دفعی و بدون حساب در مقاطعی به کشور ضربه زده است.

ایشان، نداشتن اعتماد بیجا به طرفهای مقابل را روی دیگر مفهوم «حکمت» برشمردند و گفتند: البته نباید هر حرفی را در عالم سیاست دروغ دانست؛ چرا که حرفهای صادقانه و قابلقبول وجود دارد، اما نباید به همه حرفها اعتماد کرد.

«مصلحت» به مفهوم داشتن انعطاف در موارد لازم برای دور زدن موانع سخت و صخرهای و ادامه دادن مسیر، کلیدواژه مهم دیگری بود که رهبر معظم انقلاب به تبیین آن پرداختند.

ایشان گفتند: حفظ اصول منافاتی با مصلحت به معنای یادشده ندارد. البته چند سال قبل که مفهوم «نرمش قهرمانانه» مطرح شد، در خارج و برخی در داخل برداشت غلط کردند؛ چرا که مصلحت یعنی یافتن راهی برای گذشتن از کنار موانع دشوار و ادامه دادن راه برای رسیدن به هدف.

حضرت آیتالله خامنهای در ادامه سخنانشان در جمع مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران کشورمان، ابتکارات شخصی «خوب، بهموقع و فکرشده» بهویژه در تعاملات سفیران را مهم و ضروری خواندند.

مسئله «کیفیت و کمیت نیروی انسانی در وزارت امور خارجه و جذب عناصر کارآمد و قابلاعتماد»، نکته دیگری بود که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند: وزارت امور خارجه باید نیروهایی جذب کند که عمیقا و از بن دندان به مبانی فکری و سیاسی انقلاب و جمهوری اسلامی باور داشته باشند و با انگیزه کافی و ارادهای قوی و تحرک و فعالیت در مقابل توفانهای فکری و تبلیغاتی بیگانگان بایستند و خم نشوند.

حضرت آیتالله خامنهای با ابراز خرسندی از برنامه وزارت امور خارجه برای جذب نیروهای جوان، تاکید کردند: مراقبت از انگیزه، ایمان و اراده نیروها، وظیفه مهم دستگاه وزارت امور خارجه است.

رهبر معظم انقلاب در جمعبندی این بخش از سخنانشان، نمایندگان ایران در خارج از کشور را نماینده مردم و نوع رفتار آنها را نشاندهنده هویت و ماهیت ملت ایران خواندند و گفتند: دیپلمات ایرانی باید نماد ایمان، عشق به ایران عزیز، غیرت، عزم و اراده و تحرک و پرکاری باشد و گفتار و رفتارشان برای ملت ایران هم احترامبرانگیز باشد.

حضرت آیتالله خامنهای در بخش دیگری از سخنانشان، بااشاره به مرزهای طولانی ایران با کشورهای متعدد و گاهی مهم و اثرگذار، سیاست دولت کنونی برای ارتباط با همسایگان را بسیار مهم و درست خواندند و افزودند: دستهای بیگانه برای ایجاد مشکل بین ایران و همسایگان آن، فعال است که نباید اجازه بدهید این سیاست آنها محقق شود.

ایشان، سیاست ارتباط با کشورهای اسلامی ولو در دوردست و همچنین سیاست ارتباط با کشورهای همجهت و همراه را نیز مهم برشمردند و افزودند: امروز همراهی و همجهتی برخی کشورهای بزرگ و مهم دنیا با جمهوری اسلامی ایران در برخی جریانها و خطوط اساسی سیاست بینالملل پدیدهای بیسابقه است که باید با قدر دانستن این فرصت، ارتباطات با آن کشورها را تقویت کنیم.

رهبر معظم انقلاب بااشاره به موضوع اجلاس سفرا مبنی بر تحول در نظم کنونی جهان و پرتکرار شدن این موضوع در ادبیات جهانی، گفتند: تحول در نظم جهانی یک فرآیند پر فراز و نشیب و بلندمدت و متاثر از حوادث احتمالی پیشبینینشده است و کشورهای مختلف، نظرات و رویکردهای متعارض و گوناگونی به آن دارند.

ایشان لازمه جانمایی مناسب ایران در نظم جدید را رصد و ارزیابی تحولات جهانی و شناخت دقیق سمت و سو و پشتپرده حوادث دانستند و گفتند: براساس این رصد و ارزیابی، باید پیشنهادهای عملی استخراج شود که در این زمینه هم سفرا و روسای نمایندگیها بهویژه در کشورهای اثرگذار نقش مهمی دارند.

حضرت آیتالله خامنهای در پایان، بار دیگر با تاکید بر اهمیت سیاست خارجی و نقش مهم آن در اداره و بهبود کشور، افزودند: باوجود توجه به عوامل اقتصادی و فرهنگی در تحلیل وضع کنونی کشور، غالبا در مباحث از عامل سیاست خارجی غفلت میشود، در حالی که سیاست خارجی خوب و موفق حتما موجب بهبود وضع کشور میشود و در مقابل، اختلال و اشکال در سیاست خارجی باعث بروز مشکل در وضع عمومی کشور میشود که نمونههای آن نیز کم نبوده است.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3wzewx