چهارشنبه 05 اردیبهشت 1403 - 24 Apr 2024
کد خبر: 20583
تاریخ انتشار: 1401/09/01 08:32
با برنامه‌ریزی «جهان فولاد سیرجان»

زنجیره ارزش در گل‌گهر تکمیل می‌شود

به‌گزارش صمت، توسعه صنعت فولاد در زنجیره پایین‌دستی، منجر به ارزش‌افزوده بیشتر می‌شود که در نهایت درآمدهای واحدهای تولیدی را بیشتر کرده و می‌تواند به‌نفع سهامداران تمام شود.

تکمیل زنجیره ارزش در منطقه گلگهر بهواسطه برنامههای توسعهای شرکت جهان فولاد سیرجان، میتواند علاوه بر افزایش تولید و فروش این مجموعه، کمبود ورق در سالهای پیشرو در کشور و در بازارهای صادراتی را جبران کرده و با توسعه حضور در بازارهای بینالمللی، درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد.

توسعه صنعت فولاد در زنجیره پاییندستی در حال حاضر با هدف ایجاد ارزشافزوده بالاتر در دستور کار قرار گرفته که در ۶ ماهه اول امسال، برخی اتفاقات باعث شد تا بخت با فولادیها یار نشود و میزان سوددهی آنها با کاهش همراه شود و سهامداران نسبت به نگهداری سهامهای خود نگران شوند، اما نگاهی به بازارهای جهانی و کاهش نرخ فولاد در کنار تصمیماتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای وضع اضطراری عوارض بر صادرات توانست بر میزان صادرات فولادیها تاثیر بگذارد و در نهایت میزان سوددهی را کاهش دهد.

نگرانیهای روزمره

مشکلاتی همچون کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان از مسائلی است که نهتنها ذهن مدیران فولادی بلکه فکر سهامداران را هم مشغول کرده است. در این بین، برخی واحدهای فولادسازی در تلاش بر اجرای طرحهای توسعهای خود هستند تا بتوانند میزان فروش و ارزشافزوده را افزایش دهند.

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان نیز از فولادسازانی است که در افق چشمانداز ۱۴۰۴ به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در منطقه گلگهر تبدیل میشود و تکمیلکننده زنجیره فولاد خواهد بود؛ اتفاقی که منجر به اشتغالزایی چشمگیری هم خواهد شد.

در این برنامه هدفگذاری تولید، ۳.۷ میلیون تن آهناسفنجی، ۲.۵ میلیون تن شمش و ۱.۳ میلیون تن محصولات نوردی و آلیاژی پیشبینی شده است.

برنامهریزی که منجر به تولید فولاد آلیاژی میشود و میتواند بازار فروش جهان فولاد سیرجان را گستردهتر کرده و سوددهی آن را افزایش دهد.

راه رسیدن به اهداف

برای رسیدن به هدفگذاری یادشده، سرمایهگذاری و برنامهریزی دقیقی انجام گرفته است و جهان فولاد سیرجان با پیشنهاد افزایش سرمایه به اجرای این پروژهها سرعت بخشیده است و تلاش میکند در زمان پیشبینیشده، این پروژهها را به مرحله بهرهبرداری برساند.

 احیای مگا مدول به ظرفیت یک میلیون و ۷۶۰ هزار تن، کارخانه احیای مستقیم شماره ۲ به ظرفیت یک میلیون و ۵۰ هزار تن، کارخانه فولادسازی به ظرفیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن و کارخانه فولاد آلیاژی بردسیر به ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در دست اجرا است که میتواند بر میزان تولید اضافه کند.

افزایش سهم در بازار داخلی و خارجی

بهرهبرداری از طرحهای یادشده، سهم جهان فولاد در بازار داخلی و صادراتی را افزایش داده و حجم سبد محصولات تولید را افزایش میدهد؛ اتفاقی که میتواند برای سهامداران این مجموعه خبری خوش باشد و آنها را نسبت به آینده خوشبین کند.

اجرای طرحهای توسعهای

محمد شهبا، معاون برنامهریزی و توسعه شرکت جهان فولاد سیرجان در گفتوگو با صمت، بااشاره به طرحهای توسعهای این مجموعه و تاثیر آن درباره حضور در بازار ورق، اظهار کرد: براساس مطالعات بازاری که با یک شرکت اسپانیایی و 2 شرکت داخلی انجام گرفته است، بهطورتقریبی تا سال ۲۰۵۰، بهمیزان ۵۰ میلیون تن گپ فروش ورق در بحث صادرات و داخل وجود دارد. هدف نهایی مجموعه جهان فولاد سیرجان نیز این است که محصول نهایی آن به ۳ میلیون تن فولاد آلیاژی برسد. در فاز بعدی از پروژههای احیا، کارخانه ذوب ۱.۵ میلیون تنی در حال برگزاری مناقصه در اروپا داریم که تا 2 ماه آینده به مرحله قرارداد میرسد.

وی در پاسخ به اینکه آیا قرار است طرحهای توسعه با مشارکت شرکتهای خارجی انجام شود، تصریح کرد: در بحث پکیجهای تکنولوژی بهدنبال همکاریهای خارجی هستیم، اما هر آنچه بتوانیم داخلیسازی کنیم، طراحی در اروپا، اما ساخت در داخل کشور خواهد بود. بهعنوان مثال، در بحث توسعه کارخانه احیا، بیش از ۹۰ درصد پروژه در داخل کشور ساخته شده است.

حجم سرمایهگذاری

شهبا درباره حجم سرمایهگذاری در طرحهای یادشده، بیان کرد: کمابیش۳۰ درصد در خارج از کشور و بهصورت ارزی است و بیش از ۷۰ درصد بهصورت داخلی تامین میشود، البته طرحهای فولادسازی کمی متفاوت است و بحث تکنولوژی برای آن مهم است و تکنولوژی آن در ایران نیست، در نتیجه طراحی در اروپا اما ساخت در ایران انجام میشود. برای مثال، بدنه کوره در داخل کشور تولید میشود، اما برخی تکنولوژیهای آن نه؛ البته در حالی بومیسازی آنها هستیم.

معاون برنامهریزی و توسعه شرکت جهان فولاد سیرجان اضافه کرد: ما بهطور صددرصد نسوز فولادسازی را برای نخستینبار در ایران داخلیسازی کردهایم. رویکرد ما این است که هرآنچه امکان ساخت آن در داخل وجود دارد، بومیسازی شود.

تاثیر احتمالی تحریم

بهگفته شهبا، مناقصه یادشده در ۵ شرکت برتر اروپایی انجام میشود، اما شاید شرایط تحریمی بتواند این همکاری را تحتتاثیر قرار دهد.

وی درباره این موضوع اظهار کرد: 2 پروژه احیای ما در شرایط تحریمی انجام شد، در واقع جهان فولاد در دوران تحریم ساخته شده و این موضوع نمیتواند تاثیری بر اجرای طرحهای توسعهای داشته باشد.

خامفروشی نمیکنیم

معاون برنامهریزی و توسعه شرکت جهان فولاد سیرجان در ادامه بیان کرد: توسعه ما بهصورتی نیست که بهسمت خامفروشی برویم، بلکه در تلاش هستیم تا به حداکثر ارزشافزوده دست پیدا کنیم. همانطور که گفتم، از نظر مطالعات بازار، ما ۵۰ میلیون تن گپ در فروش در سال ۲۰۵۰ و در بازارهای صادراتی و فروش داخل خواهیم داشت، در نتیجه بهسمت تولید محصولات تخت رفتهایم. پروژه فولادسازی آینده ما در مرحله انتخاب تکنولوگ در اروپا است که هدف آن تولید ۱.۵ میلیون تن اسلب در فاز نخست است.

در فاز بعدی با افزایش ظرفیت ذوب، با مجموعه فولاد آلیاژی در بردسیر به ظرفیت ۳ میلیون تن تختال آلیاژی است که به ۳ میلیون تن ورق آلیاژی میرسد. این محصول انواع ورق یعنی ورق خودرو، نظامی و... را شامل میشود.

وی افزود: این ارزشافزوده به تنی ۹۰۰ دلار میرسد که در نهایت خبر خوشی برای سهامداران جهان فولاد سیرجان خواهد بود.

سخن پایانی

در واقع این مجموعه در تلاش است تا زنجیره فولاد در منطقه گلگهر را تکمیل کند، در این صورت به ارزشافزودهای دست پیدا میکند که میتواند با سوددهی خوب حمایت سهامداران خود را افزایش دهد. این بدان معنا است که نگاه به نماد «فجهان» باید نگاهی بلندمدت باشد تا هم سهامدار و هم مجموعه به سوددهی خوبی دست پیدا کنند.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3ke89v