سه‌شنبه 04 مهر 1402 - 26 Sep 2023
تاریخ انتشار: 1401/09/02
سازمان مدیریت صنعتی خدمتی جدید ارائه می‌کند:
کد خبر: 20604

ارسال صورتحساب الکترونیکی برای مودیان

سازمان مدیریت صنعتی، اقدام به تعریف بسته خدمات مشاوره و آموزش برای «استقرار سامانه صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی اختصاصی شرکت‌ها» کرده است.

استقرار سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی زمینه ارسال برخط به سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی شد.

سامانه مودیان مالیاتی tp.tax.gov.ir سامانهای است که از طریق ورود به سایت آن، مودیان مالیاتی مشمول، این امکان را داشته تا برای ثبتنام و ارسال صورتحساب الکترونیکی و اتصال پایانههای فروشگاهی خود به سامانه اقدام کنند. تمام صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی، ملزم به ثبتنام در این سامانه هستند.

این سامانه نقش مهمی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی ایفا کرده و به دریافت بخش زیادی از مالیاتهای پنهان که در سالهای گذشته پرداخت نمیشده، منجر خواهد شد

تعریف بستهای خدماتی

سازمان مدیریت صنعتی، اقدام به تعریف بسته خدمات مشاوره و آموزش برای «استقرار سامانه صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی اختصاصی شرکتها» کرده است.

بهگزارش ایدرونیوز، این بسته خدماتی به مدیران مالی، مدیران ارشد و اعضای هیاتمدیره شرکتها برای اخذ تصمیم بهموقع و انتخاب مناسبترین راهکار کمک میکند.

این بسته با هدف کمک به استقرار صحیح و سریع سامانه مذکور و تطبیق فرآیندهای صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق الزامات و اسناد پورتال مالیاتی کشور طراحی شده است.

کل فرآیند از زمان آموزش و مشاوره تا استقرار کامل زیرساخت نرمافزاری جامع شامل زیرساختها، ابزارها و سامانههای کمکی مورد نیاز حداکثر ۱۰ روز خواهد بود.

این بسته خدماتی با ارائه سرفصلهای دانشی-آموزشی با موضوع تشریح قوانین ذیربط و تکالیف شرکتها و مشاوره استقرار زیرساختها و سامانههای مورد نیاز برای صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال برخط به سامانه مودیان پاسخی به اضطراب و اضطرار شرکتها در مقابل تکالیف قانونی جدید از شرکتهای بورسی و فرابورسی و در آینده نزدیک تمامی اشخاص و شرکتهای بزرگ، متوسط و کوچک است.

تمام شرکتهای عضو بورس و فرابورس و به مرور تمامی اشخاص مکلف هستند با توجه به سیاستهای کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی و مصوبه مراجع قانونی ذیربط و در راستای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، صورتحسابهای خود را به صورت الکترونیکی صادر کرده و برخط به سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

جلوگیری از فرارهای مالیاتی

 سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی یکی از سامانههای جدیدی است که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده است.

این سامانه نقش مهمی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی ایفا کرده و به دریافت بخش زیادی از مالیاتهای پنهان که در سالهای گذشته پرداخت نمیشده، منجر خواهد شد. براساس قانون پایانههای فروشگاهی و سایت مودیان که در آبان سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، تمام مودیان ملزم به ثبتنام در این سامانه و ارسال صورتحساب الکترونیک هستند.

همچنین، مودیانی که به صورت مستقیم با مصرفکننده در ارتباط هستند، باید نسبت به استفاده از پایانههای فروشگاهی اقدام کنند. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار بوده و عدم استفاده از این پایانهها به جریمه شدن مودیان منجر میشود. پس افراد مشمول باید در موعد مقرر ثبتنام سامانه مودیان را انجام داده و پایانه فروشگاهی مناسبی برای خود ایجاد کنند. منظور از پایانههای فروشگاهی هم رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (پوز)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر سیستم و دستگاه دیگری است که امکان اتصال به شبکههای پرداخت الکترونیکی رسمی کشور و سایت مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

بههر حال، بعد از ثبتنام در سامانه مذکور و ثبت پایانه فروشگاهی، برای هر مودی یک کارپوشه ایجاد میشود که تمام ارتباط این فرد و سازمان از این طریق خواهد بود. از اینرو، مودی مالیاتی باید در بازههای زمانی مشخصشده نسبت به ارسال صورتحساب الکترونیکی از طریق این سامانه اقدام کنند.

سخن پایانی

مالیات، محاسبه و پرداخت آن همیشه یکی از دغدغههای افراد بهویژه تولیدکنندگان بوده است. این امر حاکی از جای خالی یک سامانه خدمات در حوزه مشاوره به مودیان بوده که از سوی سازمان مدیریت صنعتی از زیرمجموعههای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با تعریف بستهای جدید در حال پیگیری است. بهاین ترتیب این سامانه خدماتی کمکی به صنعتگران بوده تا بتوانند امور مربوط به مالیاتی خود را با چالش کمتری انجام دهند.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/399mpx