جمعه 14 بهمن 1401 - 03 Feb 2023
کد خبر: 20781

بازار مسکن نیاز به آرامش دارد

picture

اگر ساخت مسکن ملی بهنتیجه برسد و کشور موفق شود، این طرح را عملی کند، میتواند تا حد زیادی بر بازار مسکن تاثیر گذاشته و بازار را بهتعادل برساند، موضوع مهم این است که شرایط اقتصادی کشور وضعیت متزلزلی دارد که باعث افزایش روزافزون قیمتها شده است.

چالشهای پیشروی ساخت یک میلیون واحد در کشور از همان روزهای اولیه طرح این موضوع، روشن و مشخص بود، چرا که منابع محدود در زمینه ساختوساز و بستر اقتصادی نامناسب کشور، تحقق چنین وعدهایی را با چالشهای جدی روبهرو میکند.

بهنظر میرسد که وزارت راه و شهرسازی با بررسیهایی که انجام داده به این نتیجه رسیده است که امکان تحقق ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در مدتی که از عمر دولت باقی مانده، بسیار کم است و برای اینکه تحقق این طرح به واقعیت نزدیکتر شود، شاهد نصف شدن وعده مسکنسازی در کشور شدهایم.

درباره تامین زمین و مصالح ساختمانی مناسب برای ساختوساز ، طبق گفتههای وزیر راه و شهرسازی مشکلی از بابت تامین زمین مناسب برای ساختوساز وجود ندارد و بخش زیادی از زمین موردنیاز برای اجرایی شدن این طرح شناسایی شده است، همچنین درباره تامین منابع لازم، مصالح ساختمانی و نیروی انسانی ، کشور از تواناییهای قابلقبولی در این زمینه برخوردار است که با مدیریت صحیح و برنامهریزی دقیق برای ساختوساز، آینده تولید در کشور امیدوارکننده خواهد شد.

کشور در زمینه نیروی انسانی و مصالح ساختمانی مشکل خاصی ندارد،اما متاسفانه برای تحقق این هدف، برنامهریزی دقیقی انجام نگرفته است و تصمیمات مدیریتی با هم هماهنگی ندارند که بخواهد کاری انجام شود، بههمین دلیل کمابیش هیچیک از پروژههای دولتی برای ساخت مسکن در کشور نتوانستهاند به شعارها و وعدههای خود جامه عمل بپوشانند.

این عدمموفقیتها در بهبود راندمان ساختوساز در کشور، به این دلیل است که دولت نباید خودش کارفرما باشد، در این صورت راندمان ساختوساز آن طوری که باید دیده نشده و تحویل پروژهها بهطول میانجامد، همچنین وقتی دولت وعده ساخت 4 میلیون مسکن را میدهد و نمیتواند بهموقع عمل کند که تحقق سیاستها را زمانبر میکند و بههمین دلیل با جایگزین کردن متقاضیان جدید، انباشت تقاضا پدید میآید.

با زمانبر شدن وعدههای ساختوساز، قشر آسیبپذیر و کمدرآمد جامعه که انتظار دارند در خانهای که با پسانداز خود خریدهاند، ساکن شوند، توان بازپرداخت اقساط تسهیلات واحد خود را نداشته و ناچار به واگذاری امتیاز واحد خود به دیگری میشوند. با این اتفاق، دولت از هدف خود که خانهدار کردن مردم است، دور شده و تعداد متقاضیان مسکن روزبهروز بیشتر میشود.

از طرفی، با نگاهی به گذشته متوجه میشویم که دولت در بحث برنامهریزی و اجرا، کارفرمای خوبی نبوده است، در نتیجه ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی که نصف تعداد مسکن در وعدههای انتخاباتی است، اگر با برنامهریزی پیش نرود، ساخت همین مقدار واحد نیز با مشکل روبهرو شده و شاید باز هم تعدادش کاهش پیدا کند.

اگر ساخت مسکن ملی بهنتیجه برسد و کشور موفق شود، این طرح را عملی کند، میتواند تا حد زیادی بر بازار مسکن تاثیرگذار باشد و بازار را بهتعادل برساند،اما موضوع مهم این است که شرایط اقتصادی کشور در وضعیت متزلزلی قرار دارد که باعث افزایش روزافزون قیمتها شده است، همچنین با تاثیر منفی تورم بر ارزش پول ملی، حتی اگر مازاد عرضه بر تقاضا بهوجود بیاید، باز هم شاهد افزایش قیمتها در بازار مسکن خواهیم بود، زیرا ارزش پول کاهش پیدا کرده و خرید خانه روزبهروز سختتر میشود.

انتظار میرود دولت راهکارهای موثری را برای خروج کشور از بنبست اقتصادی بکار ببرد و وزارت راه و شهرسازی با نظارت و برنامهریزی دقیق به ساخت مسکن در کشور سرعت بخشد و قراردادهایی را با انبوهسازان و سازندگان منعقد کند تا بازار مسکن بهسمت آرامش و ثبات، قدم بردارد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3gdrdnپیشنهاد سردبیرadsadsadsadsadsads