چهارشنبه 09 اسفند 1402 - 28 Feb 2024
کد خبر: 34426
تاریخ انتشار: 1401/11/10 07:59
مهلت دوباره شهرداری به پایان رسید

اسامی ساختمان‌های ناایمن اعلام نشد

پس از حادثه متروپل در آبادان صحبت از ۱۲۹ ساختمان ناایمن در تهران به میان آمد. ساختمان‌های ناایمن در پایتخت یا همان بمب‌های ساعتی موضوعی اساسی و مهم است که مورد توجه دستگاه‌های متولی و رسانه‌های خبری قرار گرفته که کم‌وبیش با چالش‌هایی نیز روبه‌رو بوده است.

با مطرحشدن موضوع ایمنی ساختمانها در شهر تهران، اعداد مختلفی بهعنوان تعداد ساختمانهای ناایمن شهر تهران مطرح شد. اعدادی که از ۱۲۹ ساختمان تا ۱۶ هزار و ۳۳ هزار مورد را نیز دربرگرفته است. اما تعداد دقیق ساختمانهای ناایمن در تهران چقدر است؟ اصلا این آمار و ارقام چقدر اهمیت دارد؟ ظاهرا مسئولان آنقدر خود را در گیرودار اعداد و ارقام گذاشتند که دیگر در موضوعی به این مهمی نیز حرف از عدد و رقم میزنند. لابد در آخر نیز پس از وقوع فاجعهای بزرگ در اعلام عدد و رقم کشتهشدگان به اختلاف میافتند. باید واقعیت را بپذیریم که در نهایت همه این لیستهای بلند بالا که همیشه بعد از وقوع فاجعهای بررسی میشوند، به هشداری بسنده میشود. در واقع قصه تلخ دنبالهدار ساختمانهای ناایمن تمامی ندارد و هیچوقت جدی نمیشود و در گذر زمان فراموش میشود. این در حالی است که پس از پایان یافتن مهلت یک هفتهای که عضو شورای شهر تهران به سازمان آتشنشانی برای انتشار لیست ساختمانهای ناایمن داده بود هنوز این اسامی منتشر نشدهاند.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در مورد دلیل منتشر نکردن لیست ساختمانهای ناایمن گفت: وقتی صحبت از ساختمان ناایمن میکنیم مولفههای مختلفی دارد و تا الان هیچوقت با یک نگاه جامع درباره وضعیت ساختمانهای تهران برداشت نشده است و تنها ناایمن بودن ساختمانها از نظر آتشنشانی پردازش شده که به ۱۲۹ ساختمان ناایمن رسیدند که به متولیان این ساختمانها اعلام شده است که ساختمانهایشان را از نظر استانداردهای آتشنشانی ایمن کنند.

وی افزود: برای نخستین بار از دو ماه پیش با همکاری ۹ دستگاه ۲۲ تیم تشکیل دادیم که موضوع ایمنی ساختمانها را از همه نظر مورد پایش قرار دهند که هدف اولیه ما پایش ۱۶ هزار ساختمان است که تا الان اطلاعات ۶۰۰ ساختمان برداشت شده است.

زاکانی با بیان اینکه این پایش ساختمانها از بعد ایمنی، سازه و مصالح و... است، ادامه داد: ساختمانها ۲ دسته هستند یا ایمن هستند و یا ناایمن که ساختمانهای ناایمن یا نیاز به بازسازی دارند و یا نوسازی و قرار است بعد از پایش ساختمانها برای آنها شناسنامه صادر کنیم.

وی با بیان اینکه ما مسئول انتشار اسامی ساختمانها نیستیم، بلکه اسامی ساختمانهای ناایمن را به مراجع قضایی تحویل میدهیم، گفت: ما در موضوع ایمنی با کسی تعارف نداریم و از پایش ساختمانهای بلند کار را شروع کردیم و در مقوله ایمنی جدی هستیم و از من مسئول اقدام بخواهید نه اینکه لیست را منتشر کنم.

تاکید مدیریتشهری بر ایمنسازی

صمتاز سوی دیگر مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز معتقد است که این حق شهروندان است که بدانند چه ساختمانهایی در شهر ناایمن است البته که باید سازمانهای مربوطه در این زمینه ورود کنند و مدیریت شهری هم بر ایمنسازی تاکید دارد.

 نکته مهم اینجاست که درباره چنین موضوع مهمی باید اطلاعات شهرداری تهران به روز شود و چنین دغدغه اساسی به یکباره مورد تکذیب قرار نگیرد زیرا این تناقضهای اطلاعاتی تنها موجب سردرگمی مردم و نارضایتی آنها میشود، خصوصا اینکه مسئله ساختمانهای ناایمن مورد توجه تمامی مسئولان مربوطه قرار گرفته است؛ باید منتظر ماند و دید با انتشار این لیست قرار است چه اتفاقی برای ساختمانهای ناایمن رخ دهد و آیا نتیجهای خواهد داشت؟ همچنین در کشور حوادثی همچون پلاسکو و متروپل بوده اند؛ که تعدادی از شهروندان در این حوادث جان خود را از دست دادند.

قول انتشار لیست ساختمانهای ناایمن

صمتبهمن امسال بود که مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با حضور در یک برنامه تلویزیونی قول انتشار لیست ساختمانهای ناایمن تهران را داد. بر اساس اعلام این عضو شورای شهر تهران وظیفه آتشنشانی پایش ساختمانهاست و اگر لیست منتشر نشده مشکل از شوراست، و شهرداری موظف به بارگذاری لیست ساختمانهای ناایمن در سامانه شفافیت است.

عباسی همچنین تاکید کرد که لیست به روز شده ساختمانهای ناایمن را بهصورت رسمی در ۱ بهمن لیست منتشر و در اختیار خبرگزاریها قرار میدهد. پس از این اظهارات رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شهرداری تهران و باوجود آنکه عباسی طی نامهای به رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری تهران خواستار انتشار لیست ساختمانهای ناایمن شده بود اما بازهم لیست ساختمانهای ناایمن در اختیار شورای شهر تهران قرار نگرفت و شهردار تهران نیز اعلام کرد که شهرداری این لیست را منتشر نخواهد کرد بلکه به دنبال این است که پرونده این ساختمانها را ببندد.

به دنبال این موضوع شامگاه یکم بهمن مهدی عباسی عضو شورای شهر تهران اعلام کرد به سازمان آتشنشانی مهلت یک هفتهای دیگری داده شده است تا اسامی ساختمانهای ناایمن را منتشر کند. وی گفت: طی مذاکره شفاهی دوستان سازمان آتشنشانی از بنده مهلت یک هفتهای برای پایش مجدد ساختماهای ناایمن گرفتند.

عباسی ادامه داد: تا هشتم بهمن شهرداری تهران را مکلف کردیم تا لیست را به شورای شهر ارائه دهد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه بعید میدانم کسی مخالف انتشار لیست ساختماهای ناایمن باشد اظهار کرد: قطعا شهردار تهران هم دغدغه انتشار لیست ساختماهای ناایمن را دارد و تا شنبه منتظر شهرداری ماندیم و امیدوارم اگر کسی مخالف انتشار ساختمانهای ناایمن است به حقوق شهروندان توجه کند و آن را به جا بیاورد.

آتشنشانی هیچ زمانی لیست را اعلام نمیکند

صمتبه دنبال پیگیری شورای شهر برای دریافت لیست ساختمــانهای ناایمن قـدرتالله محـمــدی، مدیــرعامــل ســازمــان آتـشنشـانــی شهرداری تهران با بیان اینکه به دنبال حل مسئله هستیم نه اینکه صورتمسئله را پاک کنیم گفت: وظیفه آتشنشانی دادن لیست نیست و وظیفه شهرداری تهران است؛ ما باید ایمنسازی کنیم، البته همه اعضای شورای شهر تهران لیست رادارند، اما شاید آخرین لیست به روز شده در اختیارشان نباشد.

مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری تهران یادآور شد: آتشنشانی هیچ زمانی لیست را اعلام نمیکند و شهرداری هم چنین کاری را انجام نمیدهد؛ ممکن است ارائه لیست مدتها طول بکشد زیرا همهچیز بستگی به شرایطی مانتد تعداد نیروها دارد و زمانش را شرایط تعیین میکند.

۶۲ مالک ساختمان ناایمن دیگر اخطار دریافت کردند

صمتپس از گذشت مهلت یک هفتهای اعلام اسامی ساختمانهای ناایمن مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران در گفتوگو با مهر، با بیان اینکه لیست اسامی ساختمانهای ناایمن از سوی کمیته ایمنی شورای شهر تهران اعلام نخواهد شد گفت: لیست را باید از عضوی که اعلام کرده آن را منتشر میکند دریافت کرد.

وی ادامه داد: دو هفته پیش بود که یکی از اعضای شورای شهر تهران در مراسم سخنرانی شهدای پلاسکو اعلام کرد که اسامی ساختمانهای ناایمن را منتشر میکند و بر همین اساس باید لیست از افرادی که از انتشار آن صحبت کردهاند گرفته شود.

بابایی تصریح کرد: در جلسهای که هفته گذشته با حضور نماینده دادستانی و سازمان آتشنشانی برگزار شد به ۶۲ مالک دیگر ساختمانهای ناایمن اخطاریه نهایی در حضور معاون دادستان داده شد و این ماکان مکلف شدند تا پایان سال نسبت به عقد قرارداد ایمنسازی ساختمانهای خود اقدام کنند. رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران این با تاکید بر اینکه این ۶۲ مالک آخرین مالکانی بودند که اخطاریهها را دریافت کردند گفت: پیش از نیز به ۶۰ مالک دیگر اخطاریهها داده شده بود و از مجموع ۱۲۹ ساختمان ۱۰ مورد ایمنسازی شدند.

وی اظهار کرد: پیشبینی من این است که تا پایان سال تعداد ساختمانهای ناایمن به ۱۰۰ عدد میرسد و بحث کارشناسی در این رابطه در شورای شهر وجود دارد که تا پایان سال ۱۴۰۲ یا ۱۴۰۳ تعداد ساختمانهای ناایمن به صفر برسد.

سخن پایانی

مدتی است که ایمنی ساختمان‌ها در تهران به یکی از نگرانی‌های جدی تبدیل شده است. البته مشخص نیست چرا مسئولان اصرار بر منتشر نکردن این لیست پرسروصدا دارند. اگر موقعیت ساختمانی در وضعیت خطرناک است چرا اعلام نمی‌شود که جان چند صد نفر به خطر نیوفتد؟ ظاهرا شهرداری بیشتر از جان مردم نگران صاحبان مجتمع‌هاست!

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/27dwn6