دوشنبه 31 اردیبهشت 1403 - 20 May 2024
کد خبر: 19647
تاریخ انتشار: 1401/06/22 00:00

شفافیت با احیای گزارش‌های نظارتی

محمد آخوندی-رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر تهران

نظارت بر چگونگی اجرای ردیفهای بودجه، یکی از مهمترین وظایف قانونی است که بر دوش شورای اسلامی شهر تهران گذاشته شده است.

این مهم از دو جهت اهمیت دارد؛ یکی اینکه واحدهای اجرایی دائم خود را در تیررس رصد و ارزیابی نهاد نظارتی بیابند و دوم اینکه، شفافیت لازم برای گزارشدهی به مردم و نهادهای نظارتی فراهم آید.

بر همین اساس، بحث نظارت و کنترل بهطور جدی در دستور کار نمایندگان مردم در شورایاسلامی شهر تهران و بهویژه کمیسیون برنامهوبودجه قرار دارد که نمونه بارز آن را میتوان در گام بلند حسابرسی چهارساله دوران مدیریت پنجم مدیریت شهری دید.

هماکنون مردم تهران چشمانتظار دیدن کارنامه عملکردی نمایندگان خود در این دوره از مدیریت شهری هستند که تحقق آن با ارائه گزارشهای نظارتی میسر خواهد شد.

گزارشهای نظارتی تا پیش از دوره پنجم بهطور جدی موردتوجه مدیران شهر قرار داشت، بهطوریکه شورا پس از تصویب بودجه سالانه مبادرت به گزارشگیری سه ماهه از پروژهها و ردیفهای مستمر و غیرمستمر براساس پیشرفت فیزیکی پروژهها و پیشرفت ریالی میکرد و از طریق سامانه کنترل پروژه به صورت لحظهای روند امور را به تحلیل مینشست.

 این روند در حالی که تاثیر مستقیم بر روند رو به رشد عملیات اجرا داشت، به یکباره در دوره پنجم مدیریت شهری با سکون روبهرو شد و دیگر هیچگونه آماری از این دست گزارشها در اختیار مردم قرار نگرفت.

نظارت بهعنوان یکی از کلیدواژههای اساسی از سوی کمیسیون برنامهوبودجه شورای اسلامی شهر تهران در دوره ششم موردتوجه قرارگرفته، بر همین اساس، احیاء گزارشهای نظارتی را در دستور کار قرار دادیم تا در کنار گزارشهای حسابرسی سالهای ۹۶ تا ۹۹، گزارشهای نظارتی در صحن شورا ارائه شوند.

کمیسیون برنامهوبودجه شورای اسلامی شهر تهران بهدنبال آن است که وضعیت پروژهها به صورت لحظهای قابل رصد بوده و بهعنوان یک ویترین و داشبرد مدیریتی در معرض دید نمایندگان مردم در شورا و شهروندان قرار گیرد.

 این حق مردم است که از آخرین وضعیت پروژهها مطلع باشند. در این گزارشها مشخص میشود چه اتفاقی برای ردیفهای مصوب و پروژههایی که در شهر تهران تعریف شده، افتاده است و این یعنی شفافیت عملی.

توجه به این نکته ضروری است که گزارش نظارتی ۶ حوزه ماموریتی شهرداری تهران در معاونتهای تخصصی به تفکیک پروژههای مستمر و غیرمستمر آماده شده و پس از تعطیلات شورا به تفکیک هر معاونت در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.

با کمک همکارانمان در کمیسیون برنامهوبودجه شورای اسلامی شهر تهران، پردهها را از پیشروی پروژهها کنار خواهیم زد تا برخلاف دوره پنجم مدیریت شهری، مردم جریان خدمت را لمس کنند و بر این نکته واقف شوند که نمایندگانشان در شورا بهدرستی به نقش نمایندگی خود میپردازند.

مدیریت شهری در دوره گذشته با شعار شفافیت روی بسیاری از اتفاقات سرپوش گذاشته و امروز با بررسی برخی از مسائل متوجه میشویم در بسیاری از موارد این شفافیت، شعاری بیش نبوده است.

نظارت و حسابرسی از دو منظر دارای اهمیت است؛ یکی اینکه واحدهای اجرایی دائم خود را در تیررس رصد و ارزیابی نهاد نظارتی میبینند و دوم اینکه، شفافیت لازم برای گزارشدهی به مردم و نهادهای نظارتی فراهم خواهد شد.

 

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3z9mka