دوشنبه 29 اسفند 1401 - 20 Mar 2023
کد خبر: 20617

فساد مسکن مهر تکرار می‌شود؟

picture

دولت بودجهای برای انجام طرح نهضت ملی مسکن ندارد و بهتر است از بخش خصوصی در این زمینه استفاده کند.  دولت در زمان انتخابات با وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن از دیگر رقبای خود جلو افتاد و سکاندار قوه مجریه شد؛ اما تاکنون نتوانسته وعده خود را عملی کند و بهنظر هم نمیرسد که بتواند در پایان دولت خود، ۴ میلیون مسکن را تحویل
بدهد. به
طورقطع اجرای نهضت ملی مسکن در اولویت سیاستهای وزارت مسکن است، اما شاهد اتفاق خاصی نیستیم. بخش خصوصی مایل به کمک به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن است، اما دولت راغب به همکاری نیست.  اجرای این طرح بهتنهایی توسط دولت طولانی خواهد شد و این باعث افزایش هزینه و کاهش کیفیت ساختوساز و در نهایت نارضایتی مردم و متقاضیان مانند مسکن مهر خواهد شد. درسی دیگر که میتوان از طرح مسکن مهر گرفت، کمتوجهی به مشارکت بخش خصوصی بهویژه در بحث زیرساختها
 است.  اگر بخش خصوصی در بحث زیرساخت
های پروژههای نهضت ملی مسکن مانند جاده، احداث مدرسه، مکانهای تفریحی، بوستان و دیگر موارد مشارکت کند، هزینههای بسیار زیادی از دوش دولت برداشته میشود، زیرا دولت بهتنهایی توان مالی و نیروی اجرای این طرح بزرگ را ندارد و مشمول زمان خواهد شد. بهنظر نمیرسد که دولت بهصورت مستقل بتواند طرح نهضت ملی مسکن را اجرا کند و حتی اگر از نظر بودجه هم مشکلی نداشته باشد، مانند طرح مسکن مهر با فساد روبهرو میشود و مشکلات بسیاری ایجاد
 می
کند.  لازم است، اجازه دهند بخش خصوصی وارد این طرح و از مشکلات جانبی و فساد جلوگیری شود. دولت در طرح نهضت ملی مسکن، باید یک قرارداد حسابشده و فنی با بخش خصوصی امضا کند، زمین در اختیار آنها بگذارد و در قبال آن در زمان مشخص، واحد تحویل بگیرد؛ همچنین نباید در مسائل حاشیهای ورود کند، در نتیجه با شرایط مالی موجود، توان انجام این طرح را بهتنهایی ندارد و بخش خصوصی باید مشارکت
کند. اکنون زمان مناسبی برای ساخت مسکن است؛ افزایش چشمگیر نرخ در زمینه مصالح ساختمانی نداریم و برای سازندگان، بهترین فرصت برای ساخت
وساز است؛ اما در حال حاضر بازار مسکن در رکود بهسر میبرد و معاملهگران ملک، با احتیاط بیشتری قدم برمیدارند.  وضعیت سیاسی کشور مناسب و شفاف نیست و تا زمانی که این چالشها ادامهدار باشد، بازار مسکن هم بههمین صورت در رکود میماند و نمیتوانیم به کاهش نرخ ملک امیدوار باشیم. قیمت خریدوفروش مسکن بیاساس بالا رفته است، اما بهعلت کاهش قدرت خرید مردم، خریدوفروشی در بازار نیست. در اجاره مسکن بحث متفاوت است؛ قیمتها در بازار استیجاری افزایش پیدا کرده و امکان دارد روند این افزایش نرخ، ادامهدار شود. وضعیت بازار ملک بستگی به وضع سیاسی کشور دارد و اگر همچنان ملتهب باشد، رکود هم ادامه خواهد داشت؛ هم مسائل داخلی و هم خارجی در بازار اثر دارند، از اینرو مسکن در رکود میماند و در حال حاضر تنها بازار برای ساخت مسکن مناسب
 است.  دولت باید برای ساماندهی بازار مسکن از بخش خصوصی کمک بگیرد و از تجربه انبوه
سازان خوشنام استفاده کند تا بتواند وعدههای خود را عملی کند، در غیر این صورت، بعید است که ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی به جایی برسد و دردی را از قشر کمبرخوردار جامعه دوا کند.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3qagkaadsadsadsadsadsads