دوشنبه 06 آذر 1402 - 27 Nov 2023
تاریخ انتشار: 1401/08/17 04:58
«فولاد کردستان» آغاز به‌کار کرد
کد خبر: 20386

آینده قروه و بیجار روشن است

بهره‌برداری از یک پروژه صنعتی می‌تواند چهره گذشته یک منطقه را تغییر داده و حتی زندگی مردم آن را هم تحت‌الشعاع قرار دهد.

بهرهبرداری از یک پروژه صنعتی میتواند چهره گذشته یک منطقه را تغییر داده و حتی زندگی مردم آن را هم تحتالشعاع قرار دهد.

فولاد کردستان با هدف تکمیل زنجیره فولاد در غرب کشور فعالیت خود را آغاز کرد. در واقع، این هدف با پیشبینی ظرفیت ۱.۶ میلیون تن آهناسفنجی و یک میلیون تن فولادسازی و نورد ورق گرم فولادی در استان کردستان اقدامات اجرایی را آغاز کرده است.

بهگزارش گروه معدن، پروژههایی که بهثمر رسیدن هر فاز آن میتواند علاوه بر افزایش تولید در زنجیره فولاد و همچنین صادرات محصولاتی با ارزشافزوده بیشتر، علاوه بر رشد درآمدهای صادراتی منجر به توسعه منطقه و محرومیتزدایی شود. این موضوع باعث شد تا شرکت صنایع فولاد کردستان در نیمه اول سال ۹۷ کار خود را آغاز کند و در سال گدشته با ورود شرکت توسعه معادن و فلزات روند اجرای کار را سرعت بخشیده و هرچه سریعتر به مرحله تولید برسد.

پروژه فولاد کردستان با قرارگیری در بین ۴۸ پروژه مهم اقتصادی کشور، میتواند نقش مهمی در اشتغالزایی این استان و بهدنبال آن، تولید و صادرات غیرنفتی آن ایفا کند. این پروژه میتواند روزهای روشنی را برای مردم منطقه بیجار و قروه رقم زند.

پروژههای در دستور کار

محمدرضا احمدی، مدیرعامل شرکت صنایع فولاد کردستان بااشاره به پروژههای در دستور کار این مجموعه به صمت گفت: پروژه فولاد کردستان شامل ۲ پروژه میشود که در میان ۴۸ پروژه برتر کشور که در بهمن ۱۴۰۰ با حضور رئیسجمهوری درسالن همایشهای صدا و سیما رونمایی شد.

وی بااشاره به 2 پروژه یادشده، افزود: نخستین پروژه احداث کارخانه آهناسفنجی به ظرفیت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تنی در شهرستان بیجار و پروژه دیگر واحد فولادسازی و نورد ورق گرم فولادی به ظرفیت یک میلیون تن در شهرستان قروه است که هر 2 پروژه نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا میکنند.

احمدی درباره تاثیر راهاندازی این پروژهها بر شرایط منطقه، بیان کرد: بدون شک راهاندازی یک واحد تولیدی میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه، اشتغالزایی و بهدنبال آن ارتقای فرهنگی و اجتماعی آن منطقه را بههمراه داشته باشد. در پروژه آهناسفنجی شاهد اشتغالزایی مستقیم برای ۵۰۰ نفر و در پروژه کارخانه فولادسازی شاهد اشتغالزایی ۱۱۰۰ نفری خواهیم بود. در واقع، این 2 مجموعه بهطورمشترک حدود ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ اشتغالزایی مستقیم بههمراه دارد، اما فراموش نکنیم در صنعت فولاد بهطور استاندارد میزان اشتغال غیرمستقیم، چندین برابر اعداد اعلامشده خواهد بود، البته این اعداد و ارقام صرفنظر از صنایع پاییندستی خواهد بود که بعدها در استان بهواسطه احداث واحد فولادسازی شکل میگیرند. با آمارهایی که از سوی احمدی درباره اشتغالزایی اعلام شد، باید به نقشآفرینی این مجموعه در رفع بیکاری، آن هم در منطقه مرزی امیدوار بود. اتفاقی که میتواند امنیت را بیش از پیش در این مناطق فراهم و مردم این شهرستانها را با توسعه اقتصادی همراه کند.

مدیرعامل شرکت صنایع فولاد کردستان در ادامه اظهار کرد: در نتیجه اشتغالی که این پروژه در منطقه ایجاد میکند، شاهد اثرگذاری بسیار بر معیشت مردم منطقه و روستاییان نزدیک به پروژه خواهیم بود. این در حالی است که نخستین مرحله جذب از ساکنان روستاهای مجاور پروژه انجام میشود که در حال حاضر نیز در قالب نیروهای کارگری و نگهبانی مشغول به کار هستند. وی ادامه داد: در گام بعدی قرار است پس از برگزاری آزمون سراسری به جذب نیروهایی بپردازیم که پس از گذراندن دورههای آموزشی در هنگام ساخت، در دوران بهرهبرداری در راهبری کارخانه از آنها استفاده کنیم. احمدی تاکید کرد: پروژههای فولاد میتواند تحول جدیدی برای آن ایجاد کند. بههمین دلیل، شعار ما در شرکت فولاد کردستان «کردستان شایسته توسعه است» بوده و به آن اعتقاد داریم.

 مدیرعامل شرکت صنایع فولاد کردستان همچنین بااشاره به مسئولیتهای اجتماعی از سوی این مجموعه بیان کرد: خوشبختانه در راستای مسئولیتهای اجتماعی، ۲ گام در دستور اجرا قرار گرفته است و روستاهای اطراف پروژهها را در برمیگیرد. اما در کنار این تغییرات، بهرهبرداری از واحد فولادسازی میتواند در افزایش صادرات کردستان موثر باشد. احمدی در نهایت بااشاره به زمان بهرهبرداری از 2 پروژه یادشده، تصریح کرد: پروژه آهناسفنجی براساس زمانبندی انجامگرفته و باتوجه به اراده مصمم سهامداران و بحث افزایش سرمایه ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که هزینههای سال اول پروژه را تامین میکند، در سال ۱۴۰۳ بهبهرهبرداری خواهد رسید و پس از آن، پروژه فولادسازی و نورد پیوسته ورق گرم فولادی نیز در حدود سالهای ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به بهرهبرداری میرسد.

سخن پایانی

نگاهی به فولاد کردستان و واحدهایی که در دست اجرا است، نشان میدهد بهرهبرداری از این پروژه نهتنها منجر به توسعه زنجیره ارزش در بخش غربی کشور میشود، بلکه میتواند چهره این منطقه را از فقر پاک کند و روزهای درخشانی را برای مردم منطقه رقم بزند.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3n9bwk