دوشنبه 29 اسفند 1401 - 20 Mar 2023
در بیست و پنجمین همایش معرفی شرکت‌های برتر ایران عنوان شد
کد خبر: 33997

بنگاه‌ها، لوکوموتیو حرکت اقتصاد هستند

picture

همایش معرفی شرکتهای برتر ایران با حضور مدیران شرکتهای بزرگ کشور در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد. سازمان مدیریت صنعتی هرساله اقدام به رتبهبندی شرکتهای برتر ایران میکند. این رتبهبندی ۵۰۰ شرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور را معرفی میکند و با هدف شناسایی جایگاه بنگاههای اقتصادی و گروههای صنعتی، گسترش رقابت بین بنگاههای اقتصادی و کمک به سیاستگذاران اقتصادی کشور انجام میشود. براساس برنامهریزیهای صورت گرفته این شرکتها بر اساس ۳۳ شاخص رتبهبندی میشوند که نخستین فیلتر آن شاخص میزان فروش است.

ابوالفضل کیانی بختیاری، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در همایش شرکتهای برتر ایران ضمن خیر مقدم از نقشآفرینان عرصه اقتصاد گفت: براساس برنامهریزیهای صورت گرفته در سال تولید دانشبنیان و اشتغال آفرین، بسیاری از محصولات داخلیسازی شدند. به این ترتیب میتوان گفت شرکتهای فعال در توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی نقش بسزایی داشته و دارند.  وی افزود: این دست از شرکتها بهواسطه سودآوری و نقش مسئولیت اجتماعی کمک شایانی به صنعت کشور کردهاند. وی افزود: مشتری مداری، استفاده از فناوری، صادرات، توسعه بهرهوری و جلوگیری از اتلاف بهواسطه عوامل مؤثر و معدنی توسط این شرکتها به وجود آمده است. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در ادامه خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته مهمترین کاری که شرکتهای بزرگ انجام دادند بحث فرهنگ سازمانی است، به طوری که «راهبری شرکتی شایسته» بهعنوان الگویی از روند فعالیت در این شرکتها اجرایی شد. در این فرآیند شرکتها نیروی انسانی توسعهیافته و هوشمند را جذب کردند و در نگه داشت آنها هم کوشا بودند. بنابراین آینده پژویی و آیندهنگری توسط این شرکتها به خوبی انجام شده است. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به راز برتری این شرکتها گفت: این گروه برای دستیابی به جایگاه فعلی، با مهندسی مجدد فرآیندها راه طولانی را طی کردهاند و با بررسی چالشها و رفع آن جز شرکتهای برتر کشور شدهاند.

نقشآفرینی در داخلی سازی

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ایران اظهارکرد: نقشآفرینی در داخلیسازی محصولات، توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی، اثرگذاری در افزایش تولید ناخالص داخلی، سودآوری، ایفای نقش مسئولیتهای اجتماعی، صادرات گرا بودن، مشتری محوری، استفاده از فناوری و نوآوری در کسبوکار و توسعه بهرهوری، دلایل بزرگ شدن شرکتهای برتر است. ابوالفضل کیانی بختیاری گفت: برخورداری از فرهنگی متعالی و کار تیمی منسجم، راهبری شرکتی شایسته، نیروی انسانی توسعهیافته و هوشمند، آیندهپژوهی و تعاملات بینالمللی، دلایل اصلی بزرگی این شرکتها است. وی بر لزوم توجه به ابر روندها از سوی این شرکتها بهمنظور بزرگتر شدن تاکیدکرد و گفت: این مهم موجب ایجاد فرصتهای جدید، توسعه بهرهوری، تحریک نوآوری و هدایت ایدههای جدید خواهد شد.

ارزیابی با فروش

معاون مشاور و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی، نیز در همایش معرفی شرکتهای برتر ایران با اشاره به نتایج رتبهبندی انجام شده برای انتخاب و معرفی شرکتهای برتر ایران گفت: در این فرآیند رسم بر آن است که ۵۰۰ شرکت بر اساس بالاترین میزان فروش مشخص شوند. مجید درویش خاطر نشان کرد: ۵۰۰ شرکت بر اساس میزان فروش به ۵ دسته صدتایی تقسیم میشوند و شرکتهای هردسته بر اساس ۳۲ شاخص دیگر باهم مقایسه و رتبهبندی میشوند. از این طریق شرکتهایی با هم مقایسه میشوند که شبیه یکدیگر بوده و دارای وجوح مشترک هستند. بهعلاوه اینکه این شرکتها با سنجش ۳۳ شاخص مورد ارزیابی قرار میگیرند.

دولت به کمک شرکتهای تخصصی میآید

مهدی نیازی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش از سازمان مدیریت صنعتی و ایدرو برای ۲۵ سال برگزاری این مراسم تشکر کرد و در ادامه گفت: این برنامه از قدیمیترین رتبهبندیها است از ۱۰۰ بنگاه به ۵۰۰ شرکت افزایش پیدا کرده است. با پیشنهادی که وزارت صمت به دولت داده است قرار بر این شد یک نظام اجرا بر بنگاهها با شاخصهای مطرح شده در دستگاههای اجرایی ایجاد شود و بنگاههایی که شامل این رتبهبندی میشوند از خدمات دولتی و کمک دولت استفاده کنند. این رویکرد دولت در این بخش است. وی با اشاره به اهمیت وجود شرکتهای بزرگ در اقتصاد گفت: نوع نگاه به این بنگاهها باید متفاوت باشد. این شرکتها نقش پیشران را اجرا خواهند کرد. بنابراین نگاه وزارتخانه نیز به این بنگاهها ویژه است. قائم مقام وزیر صمت ضمن بیان مطلب فوق افزود: درعینحال مشکلات زیادی برای حمایت از این شرکتها و بنگاههای اقتصادی وجود دارد که باید به آنها توجه داشت. وی افزود: بدون شک بنگاهها، لوکوموتیو حرکت اقتصاد هستند و بدون رونق این بخش نمیتوان شاهد اتفاق مثبتی در اقتصاد بود. بنابراین تاکید وزارتخانه این است که بنگاهها در این حوزه حرکت کنند و ما هم قطعاً از این شرکتها پشتیبانی خواهیم کرد. نیازی با اشاره به مشکلات توسعه بنگاههای اقتصادی گفت: در چند حوزه عدم توازن وجود دارد که قرار است رفع این موضوع بهعنوان پروژه ویژه دنبال شود. یکی از این مشکلات بحث توازن بخشی به رشته فعالیتها است که در چند سال گذشته استراتژیکی وجود نداشته است. پیشنهاد ما این است در این بخش همافزایی اتفاق صورت گیرد. وی افزود: توازن بخشی در مناطق یکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه کرد. ایران به لحاظ وسعت در خاورمیانه ویژه است که متاسفانه از ظرفیت شهرستانها به خوبی استفاده نمیشود. باید بستههای تشویقی طراحی شود تا در قالب اصلاح قانون مالیاتی انجام گیرد تا بنگاهها در آن حوزه بتوانند کاری انجام دهند. نیازی در پایان خاطر نشان کرد: بنگاهها برای توسعه فناوری و نوآوری باید نقش ایفا کنند و در بخشهای فناوری حضور فعال داشته باشند.

همایش ۲۵ ساله

همایش رتبهبندی شرکتهای برتر ایران در ۲۵ سال متولی برگزار شده است. این رتبهبندی از سال ۱۳۷۷ و تنها با یک شاخص فروش آغاز شد. مهمترین اهداف رتبهبندی شرکتهای برتر ایران تولید اطلاعات در مورد بنگاههای اقتصادی، شفافسازی فضای کسبوکار، رتبهبندی شرکتها از نظر میزان اثرگذاری و گسترش رقابت بین بنگاهها از مهمترین آنها است. این رتبهبندی هم در سطح جهانی و هم در سطح منطقه وجود دارد. تعداد شرکتهای که معرفی شدند ۵۰۰ شرکت است که جز رتبهبندی قرار گرفتند. از جمله شاخصهای رتبهبندی شاخصهای اندازه، سودآوری، بهرهوری، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار هستند. این شرکتها بیش از ۷۰ درصد اشتغالزایی دارند.

۱۰ شرکت برتر اول ایران در ارزیابی همایش سازمان مدیریت صنعتی به شرح زیر است:

۱- شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس

۲- شرکت نفت ستاره خلیجفارس

۳- شرکت پالایش نفت بندرعباس

۴- شرکت فولاد مبارکه اصفهان

۵- شرکت سرمایهگذاری غدیر

۶- بانک ملت

۷- شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

۸- شرکت ایرانخودرو

9- بانک رفاه کارگران

10- شرکت سرمایهگذاری پارس آریان

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/36brqzadsadsadsadsadsads