تامین درآمد سازمان هدفمندی یارانه با ۳ شرکت

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد از مجموع درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در امسال مبلغ ۳۶هزار و ۴۰۰میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شد.

به گزارش صمت، هر چند براساس قانون باید ۴ شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، آبفا، شرکت ملی گاز و توانیر درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها را تامین کنند و ۵۰درصد از منابع اجرای این قانون به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود اما از آنجایی که آبفا آب را زیر قیمت تمام‌شده در اختیار مشترکان قرار می‌دهد، مبلغی را بابت اجرای قانون هدفمندی به حساب سازمان مربوط واریز نمی‌کند.
گفتنی است، در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب۱۳۸۸/۱۰/۲۳ و اصلاح بعدی آن؛ از یک سو، دولت مکلف به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات با احتساب هزینه‌های مرتب (بند «الف» ماده یک)، تعیین قیمت فروش داخلی گاز پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض (بند «ب» ماده یک)، تعیین قیمت فروش داخلی برق براساس مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت (بند «ج» ماده یک) و تعیین قیمت آب با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع (تبصره ۱ ماده ۳) شد.
از سوی دیگر، دولت مجاز به پرداخت حداکثر تا پنجاه‌درصد (۵۰درصد) خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها و... (ماده ۷) شد.
 و نیز دولت مکلف به پرداخت سی درصد (۳۰درصد) خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه تولید و... (ماده ۸) شد. همچنین دولت مجاز به استفاده بیست درصد (۲۰درصد) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است. (ماده ۱۱)
همچنین دولت مجاز شد، برای اجرای این قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را تاسیس کند و وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، پس از وصول و کسر سهم دولت (ماده ۱۱) به‌عنوان کمک به اجرای اهداف قانون (ماده ۷ پرداخت یارانه نقدی خانوارها... ) و (ماده ۸ پرداخت یارانه تولید... ) در اختیار سازمان هدفمندسازی قرار دهد. برای فعالیت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اساسنامه‌ای در هیات وزیران به تصویب رسید که در ماده ۲ آن منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مشخص شد. براساس این ماده قانونی؛ منابع سازمان حاصل از مواد (۷) و (۸) و (۱۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و دیگر قوانین و مقررات خواهد بود.
گفتنی است که در مواد ۷، ۸ و۱۱ نیز با صراحت به خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی تاکید شده است. برای فراهم شدن این منابع یعنی خالص وجوه، ۴ شرکت پالایش و پخش، توانیر، آبفا و شرکت ملی گاز فعالیت می‌کنند.
شرکت ملی پالایش و پخش نیز از محل فروش انواع بنزین، نفت‌گاز.... در سال ۱۳۹۵، ۳۶هزار و ۸۰۰میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند که همه این درآمدها به حساب شماره ۱۲۷۱ نزد خزانه واریز می‌شود. سپس هزینه‌های قانونی خود را همانطور که در بند «الف» گزارش دیوان محاسبات آمده است به مبلغ ۱۲هزار و ۸۰۰میلیارد ریال کسر می‌کند و بقیه آن را که مبلغ ۲۳هزار و ۹۰۰میلیارد تومان است براساس قانون به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه واریز می‌کند.

 


گفتنی است، شرکت ملی گاز نیز در سال ۱۳۹۵ از محل فروش گاز طبیعی در مجموع ۱۵هزار و ۴۰۰میلیارد تومان درآمد، کسب و به حساب شماره ۱۷۰ نزد خزانه واریز می‌کند. سپس هزینه‌های قانونی انجام شده را به روشی که در بند «ب» گزارش دیوان محاسبات مشخص شده است به مبلغ ۵هزار و ۲۰۰میلیارد تومان کسر و بقیه را که ۱۰هزار و ۲۰۰میلیارد تومان است به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌کند.
گفتنی است، شرکت توانیر نیز برق را هر کیلووات ساعت ۶/۶۷ تومان به مشترکین می‌فروشد و تمام وجوه را به حساب شماره ۲۲۸ نزد خزانه واریز می‌کند ولی چون قیمت تمام‌شده برق هر کیلووات ساعت ۳/۸۳ تومان است به طور قانونی موظف به پرداخت هیچ مبلغی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیست ولی براساس توافق و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴قانون بودجه ۱۳۹۵، مبلغ ۲هزار و ۲۰۰میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندسازی واریز می‌کند.
همچنین شرکت‌های آبفا زیر قیمت تمام‌شده، آب را به مشترکین عرضه می‌کنند و منابع حاصل از فروش آب به ازای هر مترمکعب ۴۷۰ تومان را وصول و به حساب شماره ۱۳۸۲ نزد خزانه واریز می‌کنند ولی چون قیمت تمام‌شده هر متر مکعب آب، ۱۱۰۰ تومان است وجهی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت نمی‌کنند. براساس این گزارش، تمام وجوه حاصل از فروش حامل‌های انرژی (انواع بنزین، نفت سفید... ) که درآمد شرکت ملی پالایش و پخش است، ابتدا به حساب شماره ۱۲۷۱ نزد خزانه واریز می‌شود و بعد از کسورات قانونی، سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب آن سازمان در پایان هر ماه واریز می‌شود. همچنین وجوه حاصل از فروش گاز طبیعی که درآمد شرکت ملی گاز است، ابتدا به حساب شماره ۱۷۰ نزد خزانه واریز و پس از کسورات قانونی سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب آن سازمان در پایان هر ماه واریز می‌شود.
وجوه حاصل از فروش برق که درآمد شرکت توانیر است، ابتدا به حساب شماره ۲۲۸ نزد خزانه واریز می‌شود و با وجود اینکه وجوه دریافتی کمتر از قیمت تمام شده است، در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲۲۰۰میلیارد تومان به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها کمک می‌کند.
وجوه حاصل از فروش آب که درآمد شرکت‌های آبفاست، ابتدا به حساب شماره ۱۳۸۲ نزد خزانه واریز می‌شود و چون کمتر از قیمت تمام‌شده آب است، هیچ مبلغی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نمی‌کند.
به این ترتیب درآمدها و منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مجموع ارقامی است که به عنوان سهم این سازمان از سوی شرکت‌های پالایش و پخش، گاز، توانیر براساس ماده ۲ اساسنامه این سازمان به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود که در سال ۱۳۹۵ براساس جمع‌بندی دیوان محاسبات حداکثر مبلغ ۳۶هزار و ۴۰۰میلیارد تومان است.


چاپ