چهارشنبه 09 اسفند 1402 - 28 Feb 2024

مهدی زارع ـ زلزله‌شناس و رئیس شاخه زمین‌شناسی فرهنگستان علوم