دوشنبه 21 خرداد 1403 - 10 Jun 2024
کد خبر: 37422
نویسنده: مهتاب دمیرچی
تاریخ انتشار: 1401/12/22 07:09

تنهایی به کویر نروید

ر-روزنامه‌نگار
تنهایی به کویر نروید

اگر به کارشناسان اکوتوریسم و اقلیمشناسان بگویید برای تعطیلات عید قصد سفر به مناطق کویری را دارید قطعا توصیههایی به شما میکنند. بسیاری از آنها معتقدند چالشهای امنیت در اکوتوریسم (گردشگری طبیعی) ایران نهتنها در مناطق بیابانی و کویری مشهود است، بلکه در مناطق جنگلی و دریایی هم چنین چالشهایی برای گردشگران وجود دارد؛ بنابراین برنامهریزی مشخص و تعیین مسیر، راهکار اصلی برای گذر از این چالشها است. در واقع اگر گردشگران بدون برنامه به طبیعتگردی بروند، بهطور قطع مشکلات زیادی برای آنها بهوجود میآید. باتوجه به ماهیت ژئومورفولوژیکی (شکل زمین) مناطق بیابانی در ایران، این نواحی شرایط زیستی نامطلوبی دارند که دوام افراد در این مناطق را کم میکند، به همین دلیل جزو مناطق ویژه محسوب میشوند؛ در حالی که در دیگر مناطق کشور میزان دوامآوری افراد بیشتر است. علاوه بر آن مناطق بیابانی طبیعت بسیار شکنندهای هم دارند که نیازمند محافظت چندبرابری نسبت به دیگر مناطق است.مناطق کویری ایران بهدلیل شرایط اشارهشده به لحاظ امنیتی هم بسیار حساستر از دیگر مناطق هستند. شناسایی کامل تمام نقاط سفر در این مناطق یکی از مهمترین اقداماتی است که باید ازسوی گردشگران و مسافران انجام شود که خوشبختانه این امر با ابزار ماهوارهای بهراحتی امکانپذیر است؛ چراکه میتوان شناخت خوبی نسبت به وضعیت توپوگرافی منطقه پیدا کرد. تعریف مسیرهای گردشگری و تعیین زمان مناسب و پرهیز از سفرهای انفرادی مواردی جدی برای حفظ امنیت گردشگران است.

باید مناطق آسیبپذیر و آسیبزننده از لیست اماکن گردشگری حذف شود و بهراحتی به گردشگران اجازه دسترسی به این اماکن داده نشود؛ در غیر این صورت هم برای محیط و هم برای انسان خطرساز میشود؛ در واقع هم به محیطزیست آسیب وارد میشود و هم ایمنی و امنیت افراد به خطر میافتد. گفتنی است نهتنها در ایران، بلکه در بسیاری از مناطق دنیا احتمال اینکه بخشی از مناطق کویری و بیابانی محل تردد قاچاقچیان و حتی گروههای تروریستی باشد، زیاد است، به همین دلیل اگر مسافران بدون اطلاعات کافی از محیط به آن منطقه سفر کنند، قطعا با مشکلات عدیدهای در بحث امنیت مواجه میشوند. بر همین اساس تنها با شناسایی دقیق و بررسی ظرفیت منطقه و تعیین مسیرهای گردشگری میتوان اجازه تردد گردشگران در چنین مناطقی را داد. همانگونه که پیشتر هم گفته شد، افراد نباید بهطور انفرادی به چنین مناطقی سفر کنند.حفظ امنیت مناطق گردشگری از جمله کویرها اهمیت زیادی دارد. تامین امنیت کلیه مناطق کشور همواره بر دوش نیروهای امنیتی سپاه، ارتش و نیروی انتظامی و در لایههای پنهان نیروهای اطلاعاتی است، اما برقراری امنیت در تمامی مناطق کویری منجر به صرف هزینه زیادی میشود؛ بنابراین نیازی نیست که تمامی این نهادها برای امنیت این مناطق وقت و انرژی صرف کنند. یکی از مولفههای مهم در برنامهریزی سفر این است که بدانیم کدام منطقه از پوشش امنیتی برخوردارند؛ در این صورت میتوانیم تا حد زیادی از خطرات بکاهیم. امروزه باتوجه به پیشرفتهایی که دنیا در حوزههای ارتباطی داشته، میتوان گفت ارائه خدمات مخابراتی به مناطق کویری ایران بهویژه برای گردشگران از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و توسعه امکانات ارتباطی و مخابراتی در مسیرهای مشخص میتواند از بروز خطرات انسانی و محیطی تا حد زیادی بکاهد.اما باید به این موضوع هم اشاره کرد که ایجاد امکانات مخابراتی در تمام مناطق کویری نهتنها برای گردشگران مفید نیست، بلکه منجر به صرف هزینه زیادی هم میشود. در کل توسعه امکانات گردشگری در مناطق بیابانی یکی از رویکردهای مهم صرفه اقتصادی این صنعت است. در کل اینکه تنهایی سفر کردن به کویر تا چه اندازه خطرناک است همیشه موردتاکید بوده و این نشان میدهد طبیعت خاص کویر با تمام زیبایی و جذبهاش با کسی شوخی ندارد و میتواند خطرات جدی را برایتان بهدنبال داشته باشد.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4yjrla