دوشنبه 17 بهمن 1401 - 06 Feb 2023
کد خبر: 19940

ثبات قوانین لازمه توسعه تجارت با کشورهای منطقه

picture

پس از تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران و محدود شدن فروش نفت، نگاهها بهسمت فرصتهای صادرات غیرنفتی بیشتر شد، هرچند تجارت ایران طی چند سال اخیر فرازونشیبهای متعددی را تجربه کرده، اما آمار و ارقام اعلامی از سوی سازمان گمرک نشان میدهد تجارت خارجی ایران طی ۵ ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد مناسبی داشته است. باوجود تحریمها و محدودیتهای تجاری، نهتنها واردات بلکه صادرات ایران طی حدود یک سال اخیر توسعه مناسبی داشته است و این اتفاق را میتوان مدیون توسعه روابط ایران با کشورهای منطقه عنوان کرد. بهطورکلی برقراری ارتباط با کشورهای عضو اتحادیههای اقتصادی منطقهای و غیرمنطقهای، برای تمامی کشورها مزایا و نقاط مثبت تجاری بسیاری داشته و بهدلیل این اهمیت، ایران نیز در تلاش است تا روابط تجاری خود را با این کشورها گسترش دهد.

با تشکیل هر اتحادیه اقتصادی، مزیتها و شرایط مناسب تجاری شکل میگیرد و همکاریهای چندجانبه برقرار و کاهش عوارض و تعرفههای تجاری برای کشورهای عضو اتحادیههای تجاری و بهبود روند سرمایهگذاری برای فعالان اقتصادی، از مهمترین مزایای حضور در پیمانهای تجاری منطقهای برای کشورها است، بنابراین اگر ایران بتواند روابط خود را بهطورپایدار با کشورهای عضو اتحادیههای مختلف اقتصادی منطقه حفظ کند، از تمام مزیتهای تجاری عنوانشده بهرهمند خواهد شد. عضویت در اتحادیههای اقتصادی منطقه، مزایا و ابعاد مثبت متعددی را برای اقتصاد تمام کشورهای عضو دارد، بنابراین مهمترین موضوعی که میتواند درآمدهای غیرنفتی ایران را افزایش دهد، حفظ روابط تجاری و استمرار استفاده از بازار کشورهای منطقه است و این مسئله بهطورچندجانبه باید در برنامههای کلان کشور دیده شود، اما تنها وجود تفاهمنامههای تجاری برای توسعه تجارت کافی نیست و باید سایر مولفههای مربوط به این مسئله نیز مهیا شود، چرا که نبود برخی از این مولفهها سبب شده تا مانعهای جدی برای توسعه تجارت ایران با کشورهای همسایه و منطقه شکل گیرد. در تمامی کشورهای جهان، یکی از شروط اساسی افزایش تجارت، وجود بسترهای باثبات است. ایران نیز اگر خواهان توسعه روابط و صادرات به کشورهای منطقه است، باید پایههای قانونی باثباتی داشته باشد.

سرمایهگذاران خارجی و همچنین طرفهای معامله باید از وجود بستری محکم در ایران اطمینان پیدا کنند، اما در شرایطی که بهدلیل مسائل مختلف از جمله تورم، تولید در کشور ما دچار تزلزل است و سایر خلأهای زیرساختی به این ناامنی اقتصادی دامن میزنند، هیچ فعال اقتصادی خواهان انجام تجارت با ایران نخواهد بود. ایران باید مقررات و چارچوبهای قانونی خود را باثبات کرده و بستر امنی را برای انجام فعالیتهای تجاری فراهم آورد. بدیهی است، اگر از یک دیپلماسی اقتصادی ثابت پیروی کنیم، وضعیت تجارت بهویژه صادرات و ورود سرمایه به ایران، بهبود جدی و چشمگیر خواهد داشت. باوجود تمام تلاشهای انجامشده برای عضویت ایران در اتحادیههای منطقهای، بهدلیل نبود ثبات در مقررات تجاری، هنوز نتوانستیم از ظرفیتهای اقتصادی منطقه بهرهبرداری مناسب داشته باشیم. هر فعالیت اقتصادی برای بازدهی نیازمند زمان است و اگر در این مدت قوانین باثبات نباشند، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی نمیتوانند اقدامات خود را بهسرانجام برسانند. از سوی دیگر، تا زمانی که تولید در کشور ما دستخوش تغییر و تحولات جدی باشد، نمیتوانیم تامینکننده باثبات کشورهای واردکننده باشیم. در شرایطی که قوانین گمرکی، چارچوبهای مربوط به نقل و انتقالات ارز و سایر مسائل اینچنینی بهطورمستمر تغییر کنند، فعالان بازرگانی نهتنها در تجارت دچار مشکل و آسیب خواهند شد، بلکه سرمایهگذاران نیز رغبتی برای سرمایهگذاری منابع مالی خود در ایران ندارند، بنابراین علاوه بر بهرهگیری از ظرفیتهای تجاری اتحادیههای تجاری منطقهای، ثبات قوانین داخلی از اهمیت زیادی برخوردار است. بهنظر میرسد چارچوبها و قوانین تجاری داخلی باید حداقل در بازه زمانی میانمدت مانند ۵ سال، بدون تغییر باقی بمانند. تنها با ایجاد اطمینان میتوان روابط تجاری خود را حفظ کرد و گسترش داد.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4p5mklپیشنهاد سردبیرadsadsadsadsadsads