دوشنبه 08 خرداد 1402 - 29 May 2023
۲۰ سند توافق بین ایران و کشورهای غرب افریقا امضا شد
کد خبر: 37410

آمادگی ایدرو برای همکاری با افریقا

در این اجلاس ۲۰ سند توافق و قرارداد همکاری چندجانبه و دوجانبه بین ایران و کشورهای غرب افریقا امضا و بر گسترش و تعمیق همکاریهای جامع اقتصادی تاکید شد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایدرو در همایش بینالمللی همکاریهای اقتصادی، تجاری ایران و کشورهای غرب افریقا گفت: ایدرو آماده همکاری مشترک با شرکتهای فعال در حوزه غرب افریقا است. در جریان این اجلاس بینالمللی، ۲۰ سند توافق میان ایران و کشورهای غرب افریقا در حوزههای مختلف به امضا رسید. صمت در این گزارش با بیان تفاهمنامه منعقدشده بین سازمان گسترش و نوسازی ایران با کشورهای غرب افریقا به بخشهایی از بسترهای توسعه همکاریهای اقتصادی پرداخته است.

برگزاری همایش بینالمللی همکاریهای اقتصادی-تجاری

همایش بینالمللی همکاریهای اقتصادی تجاری ایران و کشورهای غرب افریقا با همکاری سازمان توسعه تجارت و مرکز تجارت ایران در ساحل عاج، ۱۵ اسفند در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد.ایجاد ارتباط و توسعه روابط علمی اقتصادی، ارتباط بیواسطه صنعتگران و بازرگانان ایرانی با تصمیمسازان دولتی در غرب افریقا از مهمترین محورهای موردبررسی این اجلاس بود. بهعلاوه اینکه معرفی امکانات و توانمندیهای علمی، صنعتی، معدنی، پالایشگاهی و انرژی کشور از دیگر اهداف برگزاری این اجلاس بینالمللی بهشمار میرود. در این همایش، نیازهای بازارهای هدف در غرب افریقا و ایران در جهت ارتباط متقابل صنعتگران و بازرگانان دو طرف بررسی و راهکارهایی برای رفع موانع در حوزههای حملونقل، بانکها، بیمه بینالمللی، امور تجاری و گمرکی، سرمایهگذاری و پیمانکاری ارائه شد.

همکاری در حوزههای خودرو، حملونقل ریلی و دریایی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایدرو در همایش بینالمللی همکاریهای اقتصادی، تجاری ایران و کشورهای غرب افریقا گفت: ایدرو آماده همکاری مشترک با شرکتهای فعال در حوزه غرب افریقا است. به گزارش ایدرونیور، علی نبوی در این همایش با اشاره به سابقه و تاریخچه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در توسعه صنعتی به تشریح عملکرد و حوزههای فعالیت ایدرو پرداخت و از آمادگی این سازمان برای همکاری با کشورهای غرب افریقا در حوزههای صنعت خودرو، حملونقل ریلی و دریایی همچنین حوزههای نفت و گاز، صنایع پیشرفته، نوسازی و بهسازی صنایع و توسعه مدیریت خبر داد. این همایش با همکاری سازمان مدیریت صنعتی، همکاری سازمان توسعه تجارت و مرکز تجارت ایران در ساحل عاج با حضور فعالان تجاری و اقتصادی و مسئولان امروز در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد. اهداف کلی این همایش ارتقای سطح همکاریهای بینالمللی ایران و کشورهای غرب افریقا و فرصتسازی تجاری و اقتصادی برای آینده در این منطقه است.

ساخت ۵۰ تاکسی دریایی

همچنین تفاهمنامه ساخت ۵۰ فروند تاکسی دریایی میان ایزوایکو حوزه حملونقل ساحل عاج منعقد شد. در جریان اجلاس بینالمللی همکاریهای علمی اقتصادی ایران و کشورهای غرب افریقا، تفاهمنامه ساخت ۵۰ فروند شناور مسافری میان ایزوایکو ساحل عاج با حضور معاون اول رئیسجمهوری امضا شد. کنند. تاکسی دریایی (Water taxi) یا تاکسی آبی یا اتوبوس دریایی جزوسایل حملونقل عمومی است و جزو زیر مجموعههای فرابرهاست و کاربرد آن مانند اتوبوس معمولی است با این تفاوت که روی آبها انجام وظیفه کرده و معمولا در رودخانههای عمیق و دریاچهها و دریاها فاصله بین شهرها و آبادیها را طی میکند. در بسیاری از مناطق از این وسیله نقلیه به صورت درونشهری مانند استانبول و ونیز یا به صورت برونشهری استفاده میشود.

شناخت ظرفیتها و زمینههای همکاری با افریقا

رئیسجمهوری با تاکید بر آمادگی ایران برای انتقال دانش و فناوریهای نوین به کشورهای برادر و دوست از جمله کشورهای افریقایی، برنامهریزی برای تسهیل فعالیت و مشارکت بخش خصوصی ایران و این کشورها، از جمله حذف مقررات و تعرفههای دست و پاگیر و ناکارآمد را ضروری عنوان کرد.

سیدابراهیم رئیسی در دیدار شرکتکنندگان در «نخستین اجلاس همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غرب افریقا» بر آمادگی تهران برای گسترش همهجانبه همکاری با کشورهای افریقایی بهویژه کشورهای غرب این قاره تاکید کرد.

رئیسجمهور، افریقا را قارهای ثروتمند و برخوردار از نیروی انسانی کارآمد و ذخایر سرشار و فراوان توصیف و تصریح کرد: در سدههای گذشته کشورهای غربی با اعمال سلطه و حاکمیت استعمار، ثروت این کشورها را به غارت بردهاند، اما گسترش روابط با افریقا در جمهوری اسلامی ایران نه برای ثروتهای این منطقه، بلکه با هدف پیشرفت و رفاه همه ملتها از جمله ملتهای افریقایی است.

رئیسی با تاکید بر اهمیت شناخت ظرفیتها، منابع و زمینههای همکاری و تبادل تجربه بین ایران و کشورهای غرب افریقا، به پیشرفتهای چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در زمینههای فنیمهندسی، تجهیزات پزشکی، دارو، نانو، تجهیزات کشاورزی، فناوریهای زیستی و علم و فناوریهای نوین، با وجود اعمال تحریمهای گسترده علیه ایران اشاره کرد و خطاب به شرکتکنندگان در اجلاس همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غرب افریقا گفت: میتوانید از طریق بازدید حضوری با این پیشرفتها و توانمندیهای ایران آشنا شوید و این پیام را دریافت کنید که اراده و پشتکار یک ملت میتواند همه تهدیدها و تحریمها را به فرصت تبدیل و آن ملت را به پیشرفت برساند. باید گسترش روابط با افریقا را نه برای ثروتهای این منطقه، بلکه با هدف پیشرفت ملتهای افریقایی دنبال کنیم و در کل شناخت ظرفیتها، منابع و زمینههای همکاری و تبادل تجربه بین ایران و کشورهای غرب افریقا بسیار مهم است.

رئیسجمهوری در ادامه با تاکید بر آمادگی ایران برای انتقال دانش و فناوریهای نوین به کشورهای برادر و دوست از جمله کشورهای افریقایی، برنامهریزی برای تسهیل فعالیت و مشارکت بخش خصوصی ایران و این کشورها، از جمله حذف مقررات و تعرفههای دست و پاگیر و ناکارآمد را ضروری عنوان کرد.

آیتالله رئیسی پیشنهاد این اجلاس، مبنی بر گسترش همکاریهای اقتصادی ایران و کشورهای افریقایی بهویژه در زمینههای انرژی، فنیمهندسی، حملونقل، کشاورزی و معدنی را اقدامی موثر و سازنده در جهت توسعه روابط طرفین خواند و افزود: آمار کنونی تجارت و تبادل تجربه بین ایران و افریقا قابلقبول نبوده و با توجه به ظرفیتها و اهتمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غرب افریقا انتظار میرود همکاریها و روابط اقتصادی و تجاری فیمابین بیش از این متحول شود.رئیسجمهوری به تهدیدهای مشترک و مشابه ایران و افریقا از طریق جریانهای تروریستی موردحمایت بیگانگان و قدرتهای خارج از منطقه اشاره کرد و افزود: افریقا با وجود استعدادها و ظرفیتهای انسانی و طبیعی میتواند با اتحاد و انسجام و ایستادگی در مقابل سیاستهای استعماری، پیشرفتهای چشمگیری داشته باشد و ما زمینهها را برای همکاری و کمک به این توسعه و پیشرفت بسیار آماده میبینیم.

رئیسی به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غرب افریقا که در اجلاس تهران فعالانه حضور داشتند توصیه کرد مصوبات و تصمیمات این اجلاس را با جدیت پیگیری و اجرایی کنند. تعدادی از وزرا، معاونان وزرا و مقامات کشورهای که در این اجلاس شرکت داشتند، در این دیدار، نظرات خود را درباره زمینههای توسعه و تقویت همکاریهای علمی و اقتصادی ایران با کشورهای غرب قاره افریقا مطرح کردند. این مقامات ضمن تشکر از توجه جمهوری اسلامی ایران به کشورهای افریقایی و ابتکار فراهم کردن زمینه برگزاری چنین اجلاسی در ایران، از توافقات بهدستآمده بهویژه در زمینههای تجاری و مالی ابراز رضایت کردند. آمادگی و برنامهریزی برای توسعه روابط اقتصادی از طریق گسترش سرمایهگذاریها و ایجاد خطوط متنوع حملونقل، علاقهمندی به استفاده از تواناییهای ایران در فناوریهای علمی و تحقیقاتی و پیشنهاد گسترش همکاریها در زمینههای کشاورزی و معدنی از جمله محورهای سخنان وزرا و سایر مقامات افریقایی حاضر در این نشست بود.

ارتقای جایگاه اقتصادی و بینالمللی

معاون اقتصادی رئیسجمهوری در همایش بینالمللی همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران و کشورهای غرب افریقا، با اشاره به هدف مشترک ایران و این کشورها مبنی بر داشتن اقتصاد قوی برای ارتقای جایگاه بینالمللی خود پیشنهاد تشکیل بانک مشترک ایران و افریقا را مطرح کرد.

محسن رضایی در همایش بینالمللی «همکاریهای اقتصادی، تجاری ایران و کشورهای غرب افریقا» ضمن خوشامدگویی به مهمانان افریقایی بر احترام ایران نسبت به افریقا تاکید کرد و گفت: بسیاری تلاش کردند چهره واژگونهای از افریقا در طول تاریخ نشان دهند و نگذارند این گنج پنهان آشکار شود، اما اعتقاد ایران آن است که همه ملتها برابر هستند و هیچ ملتی بر ملت دیگر برتری ندارد. معاون اقتصادی رئیسجمهوری در ادامه افزود: خشنودیم که امروز افریقا پس از سالها مبارزه با استعمارگران، استقلال خود را بهدست آورده و رو به پیشرفت است. جمهوری اسلامی معتقد است که منزلت و جایگاه افریقا از اروپا، امریکا و آسیا نازلتر نیست و باید جایگاه اقتصادی و سیاسی خودش را در روابط بینالملل بیابد و البته لازمه این مهم دستیابی به اقتصادی قوی است.

وی ادامه داد: افریقا با اقتصاد قوی بیش از گذشته میتواند جایگاه بینالمللی خود را ارتقا بخشد. ما نیز در ایران هدفمان این است که با اقتصاد قوی جایگاه ایران را در روابط بینالملل بالا ببریم. پس میتوانیم یک هدف مشترک داشته باشیم؛ یعنی «اقتصادهای قوی ایران و افریقا» بنابراین میتوانیم بر این اساس برنامهریزی جدیدی انجام دهیم. رضایی بیان کرد: اقتصاد از سهگانه سرمایهگذاری، تولید و تجارت (بازار) تشکیل میشود. فرآیند سرمایهگذاری برای تولید و تولید برای تجارت (بازار) هرکجا فعال شود ثروت میسازد؛ بنابراین تولید بهتنهایی و بدون تجارت بهجایی نمیرسد. سرمایهگذاری هم بهتنهایی بهجایی نمیرسد. همچنین کشورهای افریقایی میتوانند از ایران برای صادرات محصولاتشان به آسیای مرکزی، قفقاز، پاکستان و افغانستان استفاده کنند. در حوزه تولید نیز میتوانیم بسیاری از صنایع پیشرفته دارای رتبههای خوب بینالمللی را در غرب افریقا به صورت مشترک با این کشورها راهاندازی کنیم. معاون اقتصادی رئیسجمهوری درباره حوزه تجارت یادآور شد: میتوانیم شرکتهای بزرگ تجاری چندملیتی را با همکاری یکدیگر تاسیس کنیم و سهم خود از تجارت بینالمللی را افزایش دهیم؛ کاری که اروپاییها و امریکاییها میکنند و به آن میبالند. وی افزود: پیشنهاد من تاسیس بانک مشترک ایران و افریقاست؛ بانکی که میتواند حسابهای دوجانبه داشته باشد؛ یعنی از جانب کشورها در کشور مقابل سرمایهای تخصیص یابد تا بازرگانان طرفین بدون وابستگی به دلار و یورو با ارزهای رایج خود کشورها تجارت داشته باشند.

فرصتهای اقتصادی افریقا

عباس گلرو، رئیس کمیته روابط خارجی با اشاره به فرصتهای بیشمار افریقا در حوزه اقتصادی، معتقد است؛ مجلس وزارت خارجه، روابط ایران و کشورهای افریقایی را ارزیابی میکنند، ما معتقدیم ضمن تقویت روابط پارلمانی، باید روابطمان در عالیترین سطح برنامهریزی و سیاستگذاری شود.

گلرو با بیان اینکه افریقا فرصتهای بیشماری بهویژه در حوزه اقتصادی دارد، اظهار کرد: افریقا در بعضی حوزهها مانند معدن با تامین سنگ آهن و بوکسیت، در حوزه صنعت خودرو بهعنوان بازار ما یا در کشاورزی از طریق کشت فراسرزمینی و تولیدکننده نهادهای دامی میتواند نیازمندیهای ملت ما را تامین کند.

نماینده مجلس یازدهم با یادآوری سطح روابط قابل توسعه اقتصادی ایران و افریقا، میگوید: با توجه به تلاشهایی که در این چند ماه انجامشده، سطح تبادل تجاری ایران و افریقا افزایش داشته، اما باید تلاش کنیم از مجموع هزار میلیارد دلار تبادلات تجاری قاره افریقا که در حوزه واردات است، سهم خود را بهدست آوریم.

وی میافزود: تقویت روابط پارلمانی میتواند بستر و چارچوب مناسبی برای توسعه روابط ایران و کشورهای آفریقایی در دیگر موضوعات باشد. به لحاظ ساختاری باید در داخل کشور به جمعبندی برسیم که افریقا را در چه سطحی باید دنبال کنیم.

معتقدیم در عالیترین سطح از رئیسجمهوری تا معاون اول که رئیس ستاد افریقا است وزیران مربوطه باید برنامه ویژه تدارک ببینند و سیاستگذاری کنند تا ضمن رفع موانع روابط اقتصادی با آفریقا به توسعه روابط کمک شود تا بتوانیم در حوزههای سیاسی، اقتصادی و تجاری روابط را در راستای منافع دوجانبه گسترش دهیم.

سخن پایانی

در نخستین روز اجلاس علمی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غرب افریقا، ۲۰ سند توافق و قرارداد همکاری چندجانبه و دوجانبه بین ایران و کشورهای غرب افریقا امضا و بر گسترش و تعمیق همکاریهای جامع اقتصادی تاکید شد. براساس برآوردهای انجامشده افریقا در بعضی حوزهها مانند معدن با تامین سنگ آهن و بوکسیت، در حوزه صنعت خودرو بهعنوان بازار ما یا در کشاورزی از طریق کشت فراسرزمینی و تولیدکننده نهادهای دامی، میتواند نیازمندیهای ملت ما را تامین کند.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4jegokگل گهر فولاد خوزستان فولاد هرمزگان زر ماکارونافرانترسپینابانک ملیدیزل ژنراتور کاشانی آمیکوابزار دقیقروزگار خودروگسترش نیوزصمتروزگار معدن