دوشنبه 17 بهمن 1401 - 06 Feb 2023
کد خبر: 20431

شرط رشد تولید باکیفیت و رقابتی

picture

 کیفیت در تولید و تجارت، بهمفهوم برتری محصولات یا خدمات است. کیفیت و بهبود مستمر آن، موضوع مهم و حیاتی در هر سازمان و بنگاه تولیدی است. برخی کیفیت را تنها انطباق با ضوابط از پیش تعیینشده میدانند و گاهی کیفیت مترادف با استاندارد تلقی میشود، در حالی که کیفیت مفهومی وسیعتر دارد و بهمعنی پاسخگویی به درخواستهای منطقی و حقمدارانه مشتریان است. از این حیث تولید محصول مبتنی بر دانش و باکیفیت، مشتریان را به خرید محصول ترغیب و تشویق میکند. البته دوام و مرغوبیت کالا، برخورد مطلوب در فروش، حمل و تحویل مناسب و خدمات پس از فروش گسترده، موجب توسعه فروش خواهد شد.

امروزه صنعت بهعنوان مهمترین بخش کسبوکار و تجارت در کانون توجه مصرفکنندگان قرار دارد و کیفیت ارائه محصول، عنصری ضروری در بازارهای رقابتی فعلی شده است؛ بنابراین تولید دانشبنیان و با کیفیت رقابتی، رویکردی برای توسعه تولید و فروش و تقویت برند کالاهای باکیفیت داخلی است. شرط توسعه تولید دانشبنیان، افزایش کیفیت و بهرهوری در تولید است و ارتقای کیفیت از ویژگیهای تولید دانشبنیان است؛ بهنحوی که کیفیتر شدن محصولات، قدرت رقابتپذیری در بازار، میزان فروش و توان صادرات را افزایش میدهد.

برای دستیابی به تولید دانشبنیان نباید صرفا به افزایش تولید محصول در کارخانهها و سیستمهای تولیدی متکی باشیم، زیرا در این صورت فقط رونق تولید رخ خواهد داد و ممکن است روند دستیابی به تولید دانشبنیان و باکیفیت کند شود؛ بنابراین در شرایط فعلی باید به ظرفیتهای داخلی کشور توجه بیشتری داشته باشیم و بهطور همزمان برای ایجاد اقتصاد و تولید دانشبنیان برنامهریزی کنیم تا به سمت ارتقای تولید داخلی و باکیفیت حرکت کنیم. اقتصاد دانشبنیان استفاده از دانش برای ایجاد کالاها و خدمات و یکی از الزامات اساسی در افزایش تولید دانشبنیان است و از آنجا که اقتصاد دانشبنیان برپایه تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات تشکیل شده، اصلاح فضای کسبوکار برای تحقق اقتصاد دانشبنیان اهمیت زیادی دارد.

در بحث تولید دانشبنیان باید دو موضوع کیفیت و نرخ همواره مدنظر تولیدکنندگان قرار گیرد. برای توسعه تولید و تقویت برند کالاهای داخلی، توجه به کیفیت کالا و نرخ مناسب بسیار حائز اهمیت است. در واقع تولید کالاهایی با کیفیت و نرخ رقابتی، منجر به تولیدات باکیفیت، اشتغالزایی، ایجاد ارزشافزوده، افزایش درآمدهای کشور و تامین رضایت مصرفکنندگان کالاهای داخلی میشود.

در حال حاضر شرکتهای تولیدی و سازمانها باید برای افزایش اعتبار و تقویت برند و ارتقای جایگاه اجتماعی، خود را بهدرستی به جامعه معرفی کنند و این امر جز در سایه تولید و ارائه کالای مرغوب و خدمات رضایتبخش میسر نخواهد شد.

یکی از عواملی که موجب تحقق تولید دانشبنیان، توسعه صنعت کشور و بقا و دوام بنگاههای تولیدی و اقتصادی میشود و رقابتپذیری را در بازار جهانی تضمین میکند، کیفیت کالاهای تولیدی است. مهمترین مسئلهای که باعث حضور نیافتن بسیاری از شرکتهای صنعتی و کشورها در بازار جهانی شده و رقابت آنها را در این بازارها غیرممکن کرده، فقدان ویژگیهای کیفی در محصولات تولیدیشان بوده است. همچنین با گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوی مصرف و تقاضا، انقلاب در فناوری اطلاعات و نیز افزایش تعداد و کیفیت رقبای محلی و بینالمللی در 2 دهه اخیر مفهوم رقابتپذیری از اهمیت ویژهای برخوردار شده است. تولید هر کشور نقش مهمی در رشد، رفاه، وضعیت اقتصادی و آسایش مردم ایفا میکند. بسیاری از کشورها با تلاش زیاد صنعت خود را به سطحی از رشد و شکوفایی رساندهاند که بتوانند محصولات خود را به سایر کشورها صادر کنند و درصد بالایی از اشتغال، درآمد و ارزش افزوده کشورشان را به آن اختصاص دهند. بههر حال توجه به کیفیت تولیدات و ارائه توانمندی واقعی تولیدکنندگان برای حمایت مالی دولت ضروری بهنظر میرسد. حمایت از تولیدات داخلی کشور برای بررسی مسئله نقدینگی و صنعت، علل توقف و رکود واحدهای تولیدی، بحران در صنعت ملی، بررسی نقش سیاست در تقویت تولید ملی، اختصاص تسهیلات مربوط به خوداشتغالی و توجه دادن مسئولان به رفع مشکلات کارگران و واحدهای تولیدی بهعنوان مهمترین ذینفعان که از مهمترین زیرساختهای ارتقای کیفیت و نیل به کیفیتمداری و در نهایت مشتریمداری هستند، ضروری است. بنا بر آنچه گفته شد در بحث تولید داخلی موضوع استراتژیک کیفیت و تعیین نرخ منطقی محصول یا خدمت همواره باید موردتوجه قرار گیرد. در شرایط فعلی برای توسعه تولید دانشبنیان و رونق کسبوکار داخلی، کیفیت دارای نقش راهبردی است که باید موردتوجه تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد. استفاده از فناوریهای نوین، احساس مسئولیت و وجدانکاری از پیششرطهای مهم تولید باکیفیت محصولات داخلی است و بهاعتقاد کارشناسان حوزه اقتصاد و بازار، کیفیت محصول در کنار قیمتگذاری مناسب، ضامن توسعه فروش و افزایش سهم بازارهای منطقهای و جهانی است که اگر بهصورت جدی موردتوجه تولیدکنندگان کشور قرار گیرد، رشد تولید باکیفیت و رقابتی محقق میشود. با این اقدام و در راستای تحول اقتصادی در شرکتهای تولیدی، بازگشت سرمایه، سود فروش، سهم بازار، کاهش هزینهها و نرخ سهام از رشد قابلتوجهی برخوردار خواهند شد.

باتوجه به آنچه گفته شد برای توسعه تولید دانشبنیان و تقویت برند، باید با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان جوان، توسعه تحقیق و پژوهش، ایجاد نوآوری و تمرکز تولیدات نوآورانه و باکیفیت بر ظرفیتها و توان داخلی و افزایش بهرهوری در تمامی بخشهای تولیدی کشور و توجه به ارتقای کیفیت و کمیت تولیدات صادراتمحور، شرایط و فضای مناسبی برای ارائه محصول تولیدی به بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4dxddwپیشنهاد سردبیرadsadsadsadsadsads