دوشنبه 29 اسفند 1401 - 20 Mar 2023
کد خبر: 20771

آرامش خیال ارمغان صنعت بیمه

picture

درباره بیمه زیاد میشنویم و میخوانیم. در تبلیغهای تلویزیونی و بیلبوردهای سطح شهر درباره بیمه تبلیغات بسیار است. باوجود تمام این حرفها، همچنان بسیاری از افراد ارزش و اهمیت بیمه را درک نکردهاند و از نقش حمایتگرانه بیمه بیخبرند؛ در صورتی که بیمه مزایای بسیاری برای زندگی شخصی و حرفهای مردم دارد. بهدلیل حس همبستگی، خانوارها تمایل بیشتری به افزایش رفاه دارند؛ به همین علت بهطور غیرقابلباوری بیمهها اعم از بیمههای اجتماعی، اشخاص و اموال در سبد هزینههای خانوارها جا گرفتهاند. این ضریب نفوذ بهقدری بالا و نامحسوس است که گاهی بعضی از خانوادهها از وجود آن اطلاعی ندارند؛ بهطور مثال یک خانواده سهنفره که در منزل استیجاری سکونت دارند، در قبض آب، برق و گاز پرداختی بهطور نامحسوس حقبیمه پرداخت میکنند.

رفاه خانواده معمولا دو دسته عوامل کمی و کیفی دارد. در دسته کمی، درآمد بالا و پایدار میتواند در افزایش رفاه خانوار نقشآفرینی کند و در دسته کیفی، «آسایش خاطر» از وضعیت آینده اقتصادی خانوار، بعد رفاه را متاثر میسازد.

گرچه بیمه از هر دو جنبه میتواند رفاه خانوار را بهبود بخشد، اما مهمترین نقش بیمه به جنبه کیفی افزایش رفاه یعنی برگرداندن آسایش خاطر به خانواده یا فرد نسبت داده میشود.

برای درک بهتر، کافی است صاحب زمین کشاورزی را تصور کنیم که بهعلت موقعیت جغرافیایی زمین خود مدام در معرض سیل است. پرواضح است که اگر صنعت بیمهای نباشد که خسارت احتمالی را تضمین کند، نبود آسایش خاطر، رفاه او را متزلزل میکند. در مثالی دیگر، امروزه هزینههای درمان، بخش چشمگیری از سبد هزینهای خانوار بهویژه در سطوح پایین جامعه را به خود اختصاص داده است. به همین علت، بیماریهای احتمالی بهشدت از زاویه عدم آسایش خاطر، رفاه چنین خانوادههایی را تحتتاثیر قرار میدهد، اما بیمه درمان با دریافت مبلغ اندک ماهانه، هزینه های درمان بیماریهای احتمالی فرد را بیمه میکند و در اصل آرامش خاطر مالی به خانواده در زمینه بیماری میدهد.

صنعت بیمه یکی از عمدهترین نهادهای اقتصادی و قویترین و قابلانکارترین پشتیبانیکننده و تامینی برای دیگر موسسات اقتصادی، اجتماعی و خانواره بهشمار میرود. اگر سرمایهگذار برای حفظ سرمایه و تداوم فعالیتهای اقتصادی خویش از پوششهای بیمهای حسب ضرورت برخوردار نباشد، چهبسا در معرض ورشکستگی و اضمحلال قرار گیرد.

بیمه میتواند در هنگام وقوع اتفاقات ناگوار، جلوی ضرر مالی شما را بگیرد. گرچه بیمه میتواند تا حدودی خیال شما را راحت کند، اما مانند یک حساب پسانداز نیست که هر پولی که در آن میگذارید، متعلق به خودتان باشد؛ پولی که میتوانید از یک شرکت بیمه طلب کنید، به نوع قرارداد بیمه‌‌ شما با شرکت بیمهگر بستگی دارد.

بیمهها انواع مختلفی دارند و هر کدام از آنها میتوانند در زمان نیاز بخشی از هزینهها را پوشش دهند. بیمه سلامت، درمان و همچنین بیمه عمر از مهمترین بیمههایی هستند که نهتنها در هزینهها به ما کمک میکنند، بلکه نوعی سرمایهگذاری محسوب میشوند؛ بر همین اساس است که اهمیت استفاده از بیمه در زندگی بالا است. بیمه علاوه بر زندگی در کار و تجارت نیز موردنیاز است. در اصل استفاده از بیمه نوعی آیندهنگری محسوب میشود که میتواند به جبران هزینهها در آینده کمک کند.

آرامش ذهنی از مهمترین مزایای بیمه در زندگی افراد جامعه است. استرسها و دغدغههای روزانه افراد در زندگی زیاد شده که احتمال وقوع اتفاقی که بهموجب آن شخص متحمل خسارت شود، نیز یکی از این استرسها است؛ بنابراین داشتن بیمه در هر بخش از زندگی امری مفید و ضروری است.

 اهمیت بیمه در بالا بردن رفاه فردی و گروهی بهقدری بالا است که بسیاری از دولتها برای جبران هزینههای ناشی از هرگونه خسارتی برخی از بیمهنامهها را اجباری کردهاند. بهطور مثال هزینه بیمه درمان در اکثر کشورهای اروپایی توسط دولت پرداخت میشود.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3z989zadsadsadsadsadsads