چهارشنبه 19 بهمن 1401 - 08 Feb 2023
بیانیه تروئیکای اروپا نسنجیده بود
کد خبر: 19665

آماده همکاری با آژانس هستیم

picture

ناصر کنعانی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی در نشست خبری، با اشاره به برگزاری راهپیمایی اربعین و حضور زائران ایرانی در این راهپیمایی، گفت: از میزبانی شایسته و کریمانه دولت و ملت عراق از زائران اربعین حسینی از جمله زائران ایرانی تشکر و قدردانی میکنیم. وی همچنین در واکنش به بیانیه تروئیکای اروپا، تصریح کرد: این بیانیه، یک موضع نادرست و نسنجیده در یک زمان نادرست بود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه توصیه ما به شرکای اروپایی روند گفتوگوهای وین این است که مسیر سازنده را در پیش بگیرند و خطای گذشته را جبران کنند و در یک مسیر سازنده و متکامل تلاش کنند مسیر برای توافق باز شود، اظهار کرد: ایران آمادگی خود را برای ادامه همکاری سازنده با آژانس اعلام کرده و میکند و آمادگی دارد در مسیر زدودن تصاویر ساختگی و غیرواقعی در زمینه فعالیتهای صلحآمیز هستهای خود با آژانس همکاری کند. کنعانی اضافه کرد: همکاری با آژانس هم در مسیر حقوقی و هم در مسیر تکالیف است. ایران همانطور که تکالیفی دارد حقوقی هم دارد.

پیشنویس قطعنامهای ارائه نشده است

کنعانی همچنین در واکنش به احتمال صدور قطعنامه در نشست آتی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت: تا جایی که اطلاع داریم تا الان پیشنویس قطعنامهای برای نشست ارائه نشده است. معتقدیم هر گونه تکرار اقدام غیرسازنده مشابه اقدام غیرسازنده قبلی در آژانس دوباره نتیجه غیرسازنده خواهد داشت.

وی افزود: امیدواریم برخی کشورها اعتبار آژانس را بهعنوان سازمان فنی و تخصصی و غیرسیاسی قربانی دیدگاهها و منافع سیاسی خود نکنند.

صمتسخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه امیدواریم مدیرکل آژانس نقش حرفهای خود را در این زمینه ایفا و به حفظ اعتبار و جایگاه حرفهای و تخصصی آژانس توجه بیشتری کند، تاکید کرد: ایران هرگونه اقدام و واکنش خود را در ارتباط با تحولات آتی متناسب با تحولی که در آژانس رخ خواهد داد تنظیم میکند.

منتظر دریافت پاسخ رسمی از امریکا هستیم

کنعانی همچنین درباره پاسخ طرف مقابل به پاسخ اخیر ایران و همچنین اظهارات وزیر خارجه امریکا که مدعی شد برخی شکافها در مذاکرات را پُر کردیم و ایران از برخی درخواستهای خارج و غیرمرتبط با برجام کوتاه آمده، تصریح کرد: پاسخ ایران قبلا داده شد و در این باره منتظر دریافت پاسخ رسمی هستیم.

وی افزود: ضرورت دارد مقامات دولت امریکا رفتار سازندهای را برای دستیابی به توافق در پیش بگیرند. ما بارها تاکید کردهایم و دوباره تاکید میکنیم کشوری که بهطور یکجانبه از توافق امضا شده در سال ۲۰۱۵ میلادی خارج شده و مانع دستیابی به یک توافق مبتنی بر منافع مشترک در روند توافق شده و با اعمال تحریمهای غیرقانونی و یکجانبه و غیرمنطقی هزینههای زیادی را بر دولت و ملت ایران تحمیل کرده، حق ندارد اکنون در مقام مدعی قرار بگیرد و ژست طلبکارانه به خود بگیرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: این امریکا است که باید برای بازگشت به روند توافق اثبات کند که یک عضو قابلاعتماد است. این دولت امریکاست که باید اثبات کند یک رژیم قانونگریز و بحرانآفرین نیست. این امریکا است که باید اثبات کند به هنجارهای بینالمللی پایبند است و به نرمهای بینالمللی احترام میگذارد.

کنعانی با بیان اینکه ایران در پاسخ داده شده به هماهنگکننده اتحادیه اروپا بههیچ عنوان موضوعات جدیدی که مانع شکلگیری توافق و جمعبندی آن شود مطرح نکرده، اظهار کرد: اینکه طرفهای مقابل برای امتیازگیری میخواهند به جنگ روانی متوسل شوند و به زیادهخواهی روی بیاورند بسیار طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران نه به زیادهخواهی تمکین و نه از خطوط قرمز خود عبور میکند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه ما معتقدیم امریکا و اروپا بهویژه صادرکنندگان سهگانه بیانیه اخیر باید اثبات کنند که در روند مذاکره به نرمهای بینالمللی پایبند هستند، گفت: تاکید میکنیم اگر اراده سیاسی در طرف مقابل وجود داشته باشد، زمینه برای دستیابی به یک توافق همهجانبه تامینکننده منافع و مصالح متقابل فراهم است.

کنعانی درباره صدور ویزا برای رئیسجمهوری کشورمان بهمنظور شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، بیان کرد: دولت امریکا براساس موافقتنامه موظف است زمینه حضور سران و نمایندگان همه اعضای ملل متحد را در نشستهای تخصصی این سازمان از جمله مجمع عمومی فراهم کند و انتظار داریم درباره ایران نیز به تعهداتش عمل کند.

وی اضافه کرد: ما خیلی به اینکه در داخل امریکا مقامات و مسئولانی در کنگره در این زمینه مشغول طرح مباحث غیرسازنده هستند، توجه نمیکنیم و به مسئولیتهای دولت امریکا بهعنوان میزبان توجه میکنیم و انتظار داریم این مسئولیتها انجام شود. نهاد ریاستجمهوری در این زمینه اطلاعرسانی خواهد کرد. 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3qaoepپیشنهاد سردبیرadsadsadsadsadsads