یک‌شنبه 28 اسفند 1401 - 19 Mar 2023
در گفت‌وگوی صمت با مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان مطرح شد
کد خبر: 33756

حرکت در مسیر توسعه با خودکفایی صنعتی

نویسنده: مرضیه احقاقی
picture

این مجموعه در طول سالهای گذشته با تکیه بر سرمایههای انسانی و جوانان پرتوان و باانگیزه در استان هرمزگان در مسیر موفقیت و توسعه گام برداشت. انتظار میرود ظرفیت تولید فولاد شرکت فولاد هرمزگان در پایان سال از مرز ۱.۵ میلیون تنی عبور کند. تولید با حداکثر ظرفیت در این شرکت فولادی باوجود تمام محدودیتهای انرژی حاصل شده است. صمت برای بررسی عملکرد شرکت فولاد هرمزگان در روند توسعه صنعت فولاد با عطاالله معروفخانی، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان گفتوگو کرده است. معروفخانی در این گفتوگو تاکید کرد: این شرکت طرحهای توسعه متعددی را در دستور کار دارد. پیشبینی میشود با اجرای طرحهای یادشده، ظرفیت این مجموعه از ۱.۵ میلیون تن به ۳.۲ میلیون تن افزایش یابد.

عملکرد شرکت فولاد هرمزگان را در طول امسال چطور ارزیابی میکنید؟

شرکت فولاد هرمزگان بهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه صنعت فولادسازی در جنوب کشور و بندرعباس از ابتدای امسال برای تحقق برنامههای تولید تلاش و خوشبختانه در این زمینه موفق عمل کرده است. فولاد هرمزگان بهعنوان پیشرفتهترین کارخانه فولادی کشور در سالهای اخیر توانسته است نقش پررنگی در این صنعت ایفا کند. نگاه کلی به عملکرد این شرکت فولادی در شرایطی که کمتر از ۳ ماه تا پایان سال باقی مانده، حکایت از موفقیت عملکردی این شرکت و حرکت مطابق برنامههای از پیش تعیینشده دارد. این شرکت امسال تلاش کرده تا باتوجه به هدفگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «تولید، دانشبنیان، اشتغالآفرین»، فعالیتهای ویژهای را در حمایت از ساخت داخل و کاهش حداکثری وابستگی به واردات اجرایی کند.

شرکت فولاد هرمزگان در طول یک سال گذشته چه میزان در مسیر توسعه گام برداشته است؟

این شرکت پروژههای توسعهای خود را با موفقیت دنبال کرده است. سال گذشته چندین طرح توسعهای بزرگ در این مجموعه کلید خورد و آغاز به کار کرد. طرحهای یادشده در مرحله عملیاتی شدن هستند و انتظار میرود با بهبهرهبرداری رسیدن این طرحها ظرف ۲ تا ۳ سال آتی، ظرفیت تولید در این مجموعه افزایش یابد. پیشبینی میشود ظرفیت تولید در این شرکت از ۱.۵ میلیون تن به ۳.۲۰۰ میلیون تن افزایش یابد. توسعه در این مجموعه فولادی بهمنزله ایجاد موقعیتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم متعددی در منطقه بندرعباس و کل کشور است.

در همین حال، ۲ واحد احیا مستقیم با ظرفیت تولید یکمیلیون و ۷۲۰ هزار تن در این مجموعه در دست اجرا قرار دارد. مراحل احداث واحد گاز صنعتی نیز آغاز شده است. علاوه بر این، مخازن ذخیره آهناسفنجی نیز در مرحله عملیاتی شدن هستند. بدینترتیب در آینده نزدیک، مواد اولیه موردنیاز برای توسعه صنعت فولادسازی توسط خود این مجموعه تولید خواهد شد.

امید میرود در طول چند ماه آتی واحد نورد گرم فولاد هرمزگان نیز عملیاتی شود. احداث و توسعه در شرکت فولاد هرمزگان برای تولید ورق فولادی بهمنزله گامی مثبت برای ارزشافزایی حداکثری در این مجموعه و استفاده از توان داخلی برای تولید محصولاتی با فناوریهای بالاتر است، بدینترتیب زنجیره تولید در شرکت فولاد هرمزگان تکمیل خواهد شد، انعکاس موفقیتها در حوزه تولید، زمینه دلگرمی مردم را به مسیر موفقیت و پیشرفت فراهم میکند.

این شرکت فولادی برای پیشبرد تولید خود چه میزان از ظرفیتهای داخلی بهره میگیرد؟ عملکرد این مجموعه را در حوزه بومیسازی و استفاده از ظرفیتهای داخلی چطور ارزیابی میکنید؟

شرکت فولاد هرمزگان در طول سالهای گذشته اقدامات موثری را برای بهرهمندی از ظرفیتهای داخلی و بومیسازی ترتیب داده است. بومیسازی و تکیه بر توان داخلی برای تامین نیازهای این شرکت بزرگ فولادی از منابع داخلی بهمنزله صرفهجویی ارزی قابلتوجه برای کشور است. صرفهجویی ارزی این شرکت از سال گذشته تاکنون برابر ۷۶ میلیون دلار برآورد شده است.

این شرکت در جریان برگزاری چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران، ۵ تفاهمنامه همکاری امضا کرد. این تفاهمنامهها در راستای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای علمی و فنی شرکتهای دانشبنیان و بومیسازی فرآیندها، تجهیزات و قطعات موردنیاز فولاد هرمزگان میان این شرکت و شرکتهای دانشبنیان به امضا رسیدند.

امضا تفاهمنامههای یادشده حکایت از آن دارد که شرکت فولاد هرمزگان مصمم است که باتوجه به تحریمهای ظالمانه امریکا و تداوم تحریمها، بیش از گذشته در حوزه بومیسازی و همکاری با شرکتهای دانشبنیان گام بردارد.

بزرگترین چالشی که روند فعالیت شما را تحتتاثیر منفی قرار میدهد، چیست؟

در یکی، دو سال اخیر، تامین انرژی به بزرگترین چالش فعالان صنعت فولاد کشور بدل شده است. این صنعتگران در ماههای گرم سال با کمبود برق و در هفتههای سرد سال با محدودیت در تامین انرژی روبهرو هستند. شرکت فولاد هرمزگان نیز در طول یک ماه گذشته با افت شدید گاز روبهرو بوده است. باتوجه به اهمیت و اثرگذاری صنعت فولاد در فرآیند توسعه و اشتغالزایی کشور، امید میرود مشکلات یادشده که از کمبودهای زیرساختی نشات میگیرند، در کوتاهترین زمان ممکن مرتفع شوند.

شرکت فولاد هرمزگان نیز برای کاهش محدودیتهای موردبحث سرمایهگذاری کرده و طرحهای توسعهای را در دست اجرا دارد، بااینوجود به بهرهبرداری رسیدن طرحهای یادشده زمانبر است.

سخن پایانی

تولید محصولات پیشرفته با ارزشافزوده بالاتر در تمامی مناطق دنیا به رشد اقتصادی و توسعهیافتگی منجر میشود. مدیران و تصمیمگیران شرکت فولاد هرمزگان با درک اهمیت و اثرگذاری تولید محصولاتی با ارزشافزوده بالاتر تلاش کردهاند تا در مسیر توسعه گام بردارند. در همین حال در سال «تولید، دانشبنیان، اشتغالآفرین» از ظرفیتهای شرکتهای دانشبنیان بهره گرفتهاند تا مسیر توسعه را هموار کنند. این دست همکاریها از میزان نیاز این شرکت فولادی به واردات میکاهد و زمینهساز صرفهجویی ارزی قابلتوجهی است.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3egd5vadsadsadsadsadsads