شنبه 25 فروردین 1403 - 13 Apr 2024
کد خبر: 19842
تاریخ انتشار: 1401/07/12 06:29

وعده آینده روشن بورس

نیما آگاهی-کارشناس بازار سرمایه

شهریور امسال دامنه نوسان در بازار اول بورس و فرابورس، یک درصد دیگر افزایش یافت و به مثبت و منفی ۷ درصد رسید. این اقدام با هدف افزایش نقدشوندگی و روانی هرچه بیشتر معاملات اجرایی میشود. در طول ماههای گذشته مقررشده این دامنه نوسان، گامبهگام حذف شود. هرچند پیشنهاد میشود روند حذف دامنه نوسان، برنامهریزی شده باشد. با این وجود، بسیاری از فعالان بازار سرمایه و کارشناسان اقتصاد، موافق حذف کامل دامنه نوسان و محدودیتهای حاصل از آن برای بازار سرمایه هستند. در حالت کلی میتوان اینطور ادعا کرد که وسعت بخشیدن به بازار اقدام مناسبی است، اما همین روند کنونی مبنی بر حذف تدریجی دامنه نوسان در بورس تهران، مثبت است. علاوه بر این، کاهش دامنه نوسان در شرایطی که بازار با ریزش یا صعود قابلتوجهی روبهرو نیست، پیشنهاد میشود. در واقع در شرایطی که شاخص کل در مسیر صعود یا نزول قابلتوجه است، حذف دامنه نوسان دشوارتر خواهد بود. بهعنوان مثال در سال ۱۳۹۹ پس از یک دوره صعود غیرقابل توجیه بورس شاهد ریزش قابلتوجه شاخص کل بودیم. در آن دوره شاهد شکلگیری صفهای گستردهای برای فروش سهمها بودیم. این در حالی است که اگر دامنه نوسان گستردهتر بود، چنین صفهایی برای خرید سهام شکل نمیگرفت. در واقع با گسترده شدن دامنه نوسان، افراد میتوانند در موقعیتهای جذابتر، قدرت تصمیمگیری بهتری داشته باشند.

در دنیا چنین محدودیتهایی در بازار بورس وجود ندارد. البته در برخی موارد و برای یک دوره آزمایشی، محدودیتهای عملکردی بر بورسها اعمال میشود. این محدودیتها با هدف جذب نقدینگی کافی و وسعتبخشی به بورسها اجرایی میشود، اما این محدودیت در بورس ما ماندگار شده است.

این محدودیتها درحالی بر عملکرد بورس تهران تحمیل میشود که در کشور ما افزون بر ۵۰ میلیون نفر در کشور بهطور مستقیم و غیرمستقیم با بورس سروکار دارند؛ یعنی این بازار از ضریب نفوذ بالایی در میان مردم برخوردار است؛ بنابراین حذف محدودیتها یا کاهش آنها در این بازار، استراتژی درستی است. با افزایش ضریب نفوذ بورس در میان مردم، جذب نقدینگی به بورس، افزایش خواهد یافت و در نتیجه تسهیل این شرایط ضروری است.

مهمترین دلیل اعمال برخی محدودیتها در بازار سرمایه این است که عدهای خاص یا بازارگردان یا مجری و بازیگرهای سهمها، نتوانند یک سهم را به یکباره تغییر دهند، اما در شرایطی که تعداد افراد فعال در بورس، قابلتوجه هستند، اعمال چنین محدودیتهایی از اساس اشتباه و به ضرر بورس تهران خواهد بود.

در پایان نباید از شرایط سرمایهگذاری در بورس تهران غافل بود. فردی که اقدام به سرمایهگذاری در بورس میکند باید بداند در بازاری پر ریسکی سرمایهگذاری کرده است. زوایای گوناگونی بر این بازار حکمفرماست. ریسکهای متعددی بر عملکرد بورس اثرگذار هستند و باید با علم و تخصص لازم، اقدام به سرمایهگذاری در این بخش کرد.

بهویژه آنکه در حال حاضر آینده بورس تهران بهشدت به مذاکرات برجام و اخباری که از این مذاکرات، مخابره میشود، بستگی دارد. بسیاری از سرمایهگذاران عمده در ماههای گذشته منتظر روشن شدن نتیجه این مذاکرات بودهاند و حضور خود را در بورس تهران به تعویق انداختهاند؛ بنابراین نبود اطمینان نسبت به آینده در نهایت به ضرر بازار سرمایه است.

البته به نتیجه نرسیدن این مذاکرات نیز لزوما به ضرر بازار نیست. به نتیجه نرسیدن مذاکرات بهمنزله رشد بهای دلار و همچنین افزایش تورم در کشور خواهد بود؛ بنابراین محرک دیگری برای رشد بورس پدید میآید. کما اینکه با انتشار اخبار منفی از مذاکرات برجامی، شاهد رشد بهای دلار در بازار آزاد هستیم. البته اثرگذاری این سناریو منفی بر بورس تهران، در مدت زمان طولانیتری خواهد بود؛ یعنی با گذشت زمان بیشتر باید منتظر رشد سودآوری و بهبود عملکرد بورس بهدلیل افزایش قیمت دلار
 باشیم.

 

 

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2rawwy