12 آذر، 1401


خلیج‌فارس در تب‌وتاب رویداد ورزشی قطر

گل‌طلایی جام جهانی برای رشد اقتصاد

دسته‌بندی: تجارت

1401/8/24 09:14
خلیج‌فارس در تب‌وتاب رویداد ورزشی قطر

گل‌طلایی جام جهانی برای رشد اقتصاد

دسته‌بندی: تجارت
09:14:00 1401/8/24

بیست‌ودومین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال از ۲۹ آبان تا ۲۷ آذر ۱۴۰۱ در دوحه قطر برگزار خواهد شد.

کشورهای حوزه خلیجفارس، کینههای سیاسی را کنار زدند

بیستودومین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال از ۲۹ آبان تا ۲۷ آذر ۱۴۰۱ در دوحه قطر برگزار خواهد شد. کمتر از یک هفته تا آغاز مسابقات مانده و اخبار تلخی درباره از دست دادن فرصتهای اقتصادی ایران از مهمترین رقابت ورزشی جهانی بهگوش میرسد. آخرین خبر مربوط به این زمینه، لغو شدن سفرهای دریایی میان ایران و قطر است. برخلاف ایران، بیشتر کشورهای جهان، حتی کشورهایی که در ابتدا با میزبانی قطر برای جام جهانی مخالف بودند نیز، تلاش کردند تا درآمدهای اقتصادی جدی در این زمینه داشته باشند. ایران جزو معدود کشورهایی است که از فرصت طلایی جام جهانی قطر، کمترین بهرهبرداری مالی و اعتباری را خواهد داشت. ایران نتوانست خود را بهعنوان یکی از کشورهای بالقوه و مناسب برای پذیرش مهمانان و گردشگران حاضر در جام جهانی فوتبال قطر به دنیا معرفی کند. کشورهای حوزه خلیجفارس نسبت به سایر کشورها موفقتر عمل کردند و توانستند از محدود بودن ظرفیت قطر برای پذیرش مهمان نهایت استفاده را ببرند. نهتنها تورهای گردشگری و آژانسهای هواپیمایی بینالمللی، بلکه تمامی بخشهای اقتصادی که میتوانند بهنحوی خود را به درآمدهای جام جهانی متصل کنند، از این مسئله بهعنوان مجالی برای نهتنها افزایش درآمد، بلکه ارتقای اعتبار خود در عرصه بینالملل بهره گرفتهاند. صمت در این گزارش، تمامی ابعاد درآمد اقتصادی کشورهای مختلف از جام جهانی قطر را بررسی کرده است.

هر کشوری سهم خود را از فرصت جام جهانی گرفت

جام جهانی معتبرترین رقابت فوتبال در جهان و همچنین پربازدیدترین و پرطرفدارترین رویداد ورزشی در عرصه بینالمللی است. تاکنون ۱۷ کشور میزبان جام جهانی بودهاند؛ برزیل، فرانسه، ایتالیا، آلمان و مکزیک هر کدام ۲ بار و اروگوئه، سوئیس، سوئد، شیلی، انگلیس، آرژانتین، اسپانیا، ایالاتمتحدهامریکا، ژاپن و کرهجنوبی (بهطور مشترک)، افریقایجنوبی و روسیه هر کدام یکبار میزبان بودهاند. قطر میزبان مسابقات سال ۲۰۲۲ خواهد بود و جام جهانی بعدی در سال ۲۰۲۶ بهطورمشترک بهمیزبانی کانادا، ایالاتمتحدهامریکا و مکزیک برگزار میشود. در هر دوره جام جهانی، بسیاری از کشورها برای میزبان شدن تلاش میکنند، چرا که این میزبانی نتایج مالی و حتی معنوی بسیار زیادی برای آنها بههمراه دارد. پذیرش حجم زیادی از مهمانان و مسافرانی که به قصد دیدن بازیهای جام جهانی به کشور میزبان، بدیهی است که درآمدهای زیادی را عاید کشور میزبان میکند. علاوه بر کشور میزبان، سایر کشورها بهویژه همسایگان تلاش میکنند تا از این فرصت ورزشی، نهایت استفاده را داشته باشند. حال که بیستودومین دوره جام جهانی در قطر برگزار میشود، تمامی کشورهای منطقه بهویژه کشورهای حوزه خلیجفارس و  اروپایی نیز در تلاش هستند تا بتوانند از این مجال پیشآمده نهایت استفاده را داشته باشند.

مهمترین بازیگران هرساله جام جهانی، برندهای مطرح لباس ورزشی هستند. این برندها حتی در ازای پرداخت پول به کشورهای مختلف، لباس تیم ملی کشورها را تامین میکنند. حضور در جام جهانی حتی برای صنعت مد و فشن نیز اهمیت زیادی دارد و از مدتها قبل بخش مهمی از برنامهریزیهای تجاری و تبلیغاتی خود را براساس این گردهمایی ورزشی جهانی پایهریزی میکنند. نهتنها صنعت لباس، بلکه سایر صنایع نیز تلاش کردند تا بتوانند یکی از رشتههای فعالیتهای خود را به جام جهانی قطر گره بزنند، چرا که جام جهانی نهفقط فرصت درآمدزایی بلکه مجالی برای افزایش آگاهی و ارتقای جایگاه بینالمللی است.

توسعه زیرساختهای قطر

قطر پیشبینی کرده در هفته نخست رقابتهای جام جهانی، بیش از یک میلیون بازدیدکننده وارد قطر شوند و این اتفاق درآمدی بیش از ۱۸ میلیارد دلار را برای این کشور به ارمغان خواهد آورد. شاید در ابتدا بهنظربرسد قطر از جام جهانی بهعنوان فرصتی برای افزایش شهرت بینالمللی فوتبال خود استفاده کرد؛ اما این تنها بخشی از داستان است و قطر در کنار رویداد جام جهانی توانسته بستری را برای رشد و پرورش بخش تفریحی و گردشگری خود فراهم کند. بهگزارش بلومبرگ، صنعت اقامت و خدمات غذایی قطر با رشد سالانه ۲۹.۸ درصد، سریعترین رشد را در این کشور داشته که نشاندهنده تقاضای فزایندهای است که اقتصاد با رشد گردشگری در سالهای آتی تجربه خواهد کرد. جام جهانی بهطور قابلتوجهی تقاضا برای هتلها، رستورانها و مراکز تفریحی را افزایش داده و انتظار میرود این رشد تقاضا در طول برگزاری مسابقات ادامهدار باشد. قطر از زمانی که میزبان قطعی بیستودومین دوره جام جهانی شد، برای توسعه زیرساختهای فرهنگی، ورزشی و گردشگری خود تلاش زیادی کرد. قطر غنی از گاز حدود ۲۲۰ میلیارد دلار برای ساخت زیرساختهایی در حد کلاس جهانی، از جمله جادههای جدید، حملونقل عمومی و امکانات ورزشی تا به امروز هزینه کرده است. حتی در این روند سرمایهگذاران بینالمللی نیز ترغیب به ورود به قطر شدند، اما تمامی منابع مالی تنها وارد قطر نشدند. کشورهای حوزه خلیجفارس مانند امارات و عربستان، طی 2 سال اخیر برنامههای جدی برای کسب سهمی جدی از برنامههای جام جهانی تدوین کردند. کشورهای حوزه خلیجفارس، تا پیش از این تنشهای جدی با کشور قطر بر سر روابط دیپلماتیک با ایران داشتند، اما برگزاری جام جهانی در این کشور سبب شد تا تغییراتی جدی را در روابط تجاری خود با قطر اعمال کنند.

امارات؛ جایگزین اصلی میزبان جام جهانی

امارات یکی از کشورهایی است که پس از مشخص شدن قطر بهعنوان میزبان بیستودومین دوره جام جهانی فوتبال، برنامههای گردشگری خود را در راستای افزایش کسب سهم اقتصادی از این رویداد بینالمللی تنظیم کرد.

بهگزارش middleeasteye.net، امارات به مسائلی مانند محدود بودن وسعت کشور قطر برای پذیرایی از میهمانان و همچنین گرانقیمت بودن سفر به این کشور توجه کرده و توانسته خود را بهعنوان اصلیترین جایگزین قطر برای گردشگران جام جهانی معرفی کند. فاصله دریایی امارات تا کشور قطر تنها ۴۵ دقیقه است و فاصله کم این 2 کشور، مزیت بیشتری برای امارات بهعنوان جایگزین اصلی قطر برای پذیرش مهمانان و گردشگران جام جهانی ایجاد کرد. هتلهای دوبی در امارات، بستههای ویژهای را برای علاقهمندان ارائه میکنند؛ این کشور مناطقی را برای طرفداران در پارکها، سواحل و مرکز مالی آماده کرده است.

اما تنها درآمدهای مالی بهعنوان دستاورد برای امارات محسوب نمیشوند. در پی شکلگیری تنشهای سیاسی بین قطر و سایر کشورهای حوزه خلیجفارس، مراودات تجاری و جابهجایی مسافران میان آنها بهطورکامل قطع شده بود؛ حال 2 کشور امارات و قطر به بهانه جام جهانی مشکلات سیاسی را نادیده گرفتهاند. بازگشایی مسیرهای هوایی و دریایی به هواداران فوتبال در امارات اجازه میدهد تا از قطر بازدید کنند. علاوه بر این، اتباع شورای همکاری خلیجفارس ویزای ورود خواهند داشت.

کارشناسان اقتصاد بینالملل معتقدند هجوم گردشگران و بازگشایی مرزهای قطر و امارات، بهتدریج روابط تجاری بین 2 کشور را احیا خواهد کرد. بنابراین، دستاوردهای مالی و تجاری در بلندمدت، از دیگر اتفاقات روشنی است که برای قطر و امارات رخ خواهند داد.

بهانه فوتبال برای بهبود روابط

امارات از برقراری تعاملات مجدد با کشور قطر راضی است. بهعنوان مثال، چندی پیش، نظر موسی، مدیرعامل ارائهدهنده خدمات شرکت پیشرو امارات متحده عربی گفت: همکاری مجدد بین 2 کشور امارات و قطر، تجارت متقابل را تشویق و ثبات اقتصادی بیشتری را برای کل منطقه شورای همکاری خلیجفارس تقویت میکند. قطر در حال حاضر دستخوش تغییرات اقتصادی عظیمی است و این مسئله میتواند برای امارات چشماندازهای مناسبی را ایجاد کند.

 بسیاری از فرصتهای سرمایهگذاری متنوع در حال حاضر در کشورهای قطر و امارات وجود داشته و همکاری این 2 کشور بهنفع آنها خواهد بود. بهگزارش رسانه تحلیلی Middle East Eye، از دیگر پیشرفتهای چشمانداز سرمایهگذاری میتوان به قانون قطر ۲۰۱۹ اشاره کرد که اجازه تشکیل مشاغل با مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی، از جمله شرکتهای لجستیکی، ساختمانی، صنایع و استخدامی را میدهد. بهنظر میرسد تجار کشور امارات از این قانون جدید، نهایت استقبال را داشته باشند.

بنابراین جام جهانی فوتبال فرصت و بهانهای شد تا 2 کشور امارات و قطر، در راستای بهبود روابط دیپلماتیک و تجاری خود حرکت کنند.

این ترمیم روابط، درآمدها و مزایای مثبت بسیار بیشتری برای هر 2 کشور به ارمغان خواهد آورد. بهعبارتی، جام جهانی فرصت پنهان رفع کدورتهای دیپلماتیک بود که امارات بهخوبی توانست از آن استفاده کند.

عربستان هم درهای خود را باز کرد

هرچند امارات توانست روابط تجاری را مهمتر از چالشهای دیپلماتیک نشان دهد، اما تمامی کشورهای حوزه خلیجفارس چنین دیدگاهی ندارند؛ در رسانههای جهانی، از بحرین بهعنوان یکی از کشورهای بیبهره از جام جهانی یاد میشود. بهگزارش رسانه Middle East Eye ، تب فوتبال بسیاری از کشورهای خاورمیانه را فراگرفته، اما بهنظر نمیرسد یکی از کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس درباره جام جهانی پیشرو در قطر هیجانزده باشد. تنها چند مایل دریایی دورتر از قطر، بهنظر میرسد در پادشاهی بحرین سر و صدای کمی در مورد نخستین جام جهانی خاورمیانه وجود دارد. هیچ پرواز مستقیم و هیچ منطقه هواداری برای جام جهانی قطر در بحرین وجود ندارد. این مسئله نشان میدهد سران کشور بحرین، تصمیمی جدی برای حضور نیافتن در قطر حتی به بهانه جام جهانی دارند. این نداشتن  اشتیاق در حالی است که عربستانسعودی، به افرادی که «کارت هایا» دارند، اجازه داده تا به مدت ۶۰ روز از این کشور دیدن کنند. یادآور میشویم کشور پادشاهی عربستان تا سال ۲۰۱۹ و پیش از صدور ویزای توریستی در این سال، تا حد زیادی روابط گردشگری خود با سایر جهان را قطع کرده بود، حتی عربستان که شدیدترین تنشهای سیاسی را با قطر در سالهای اخیر داشت، در مدت جام جهانی بسترهای گردشگری و حتی قانونی خود را برای پذیرش مهمانهای این تورنمنت جهانی آماده کرد.

برای بحرین تنشهای سیاسی مهم است

روابط بین بحرین و قطر در سالهای اخیر متشنج بوده و در ژوئن ۲۰۱۷ بهدنبال بحران دیپلماتیک خلیجفارس بهطورکامل از بین رفت. در ابتدا از نظر تاریخی، بحرین و قطر بر سر کنترل جزایر حوار و جانان و همچنین شهر زبره با هم درگیر شدند، همچنین پوشش خبری الجزیره از قیام بهار عربی در سال ۲۰۱۱ و تصمیم قطر برای اعطای تابعیت به مسلمانان سنی از پادشاهی با اکثریت شیعه یکی دیگر از مشکلات میان بحرین و قطر است. اختلاف طولانیمدت دیپلماتیک به این معنی است که شانس پروازهای مستقیم بین 2 کشور بسیار کم است.

بحرین در قطع روابط با قطر به مصر، عربستانسعودی و امارات پیوست و همسایه خود را به اتهام حمایت از تروریسم و داشتن روابط نزدیک با ایران محکوم کرد. از زمان نشست تاریخی شورای همکاری خلیجفارس در سال گذشته در العلا عربستانسعودی که شاهد پایان رسمی شکاف بود، روابط قطر با مصر، عربستانسعودی و تا حدی امارات بهطور قابلتوجهی بهبود یافت. باوجود توسعه، بهبود واقعی روابط بین دوحه و منامه وجود نداشته است.

 تمامی این چالشهای دیپلماتیک تا به امروز کشیده شد و بحرین مسائل سیاسی خود را ارجحتر از رویدادی مانند جام جهانی و درآمدهای حاصل از آن میداند. بهگزارش بلومبرگ، دستوری از سوی دولت بحرین برای کاهش پوشش خبری رویدادهای جام جهانی وجود دارد. این در حالی است که در جام جهانی پیشین که در روسیه برگزار شد، بحرین بیشترین پوشش خبری را
داشت.

 بحرین ۲۰ درصد از بودجه خود را براساس درآمدهای گردشگری تدوین کرده بود و میتوانست با حضور پررنگ در جام جهانی قطر، بیش از این مقدار دستاورد مالی داشته باشد، اما خط قرمزهای بحرین پررنگتر از آن است که جام جهانی بتواند از آن عبور کند.

سخن پایانی

کشورهای بسیار محدودی در منطقه حوزه خلیجفارس و در همسایگی قطر حضور دارند که کمترین استفاده را از جام جهانی کرده باشند. بحرین با قطر مشکلات جدی دیپلماتیک داشت، اما ایران بدون دارا بودن چالشهای اینچنینی، حتی نتوانست از روابط مثبت خود با این کشور استفاده کند.

 مسیرهای دریایی ایران به قطر بسته و تعداد پروازها محدود شد. ایران حتی یک ریال نتوانسته تا به امروز از جام جهانی قطر درآمدزایی داشته باشد.

 


نویسنده: ملیکا انصاری
برچسب: اقتصاد ، ایران ، ملیکا انصاری ، صفحه ۸ ، روسیه ، جام جهانی ، شماره ۲۱۹۸https://smtnews.ir/direct/23105

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |